Thủ tục hành chính: Cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ - Cần Thơ

Thông tin

Số hồ sơ: T-CTH-115530-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Nội vụ 20 ngày, UBND thành phố 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính hoặc văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng