Thủ tục hành chính: Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục - Vĩnh Long

Thông tin

Số hồ sơ: T-VLG-203306-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định (thời gian 5 ngày làm việc để tổ chức thẩm định hồ sơ và thông báo thời gian thẩm định + 20 ngày thẩm định + thời gian 5 ngày làm việc để ra quyết định).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng