Thủ tục hành chính: Chia công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (trong Khu Kinh Tế) - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Chia công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (trong Khu Kinh Tế) - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-052074-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: - Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng