Thủ tục hành chính: Chi trả tiền bồi thường - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Chi trả tiền bồi thường - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-BS97
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bồi thường hợp lệ
- Trường hợp phải bổ sung hồ sơ thì thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản giao nhận tiền bồi thường phù hợp với hình thức giao nhận tiền
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng