Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 857/TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1996

 

CHỈ THỊ

VỀ CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC CHIA ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH

Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 10 ngày 15 tháng 11 năm 1996 đã ra Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và bảo đảm việc triển khai chia tỉnh được nhanh chóng kịp thời và chặt chẽ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan phải làm tố những công việc sau đây:

1- Nắm vững mục đích và yêu cầu: Chia tỉnh là nhằm tạo điều kiện cho các tỉnh phát triển về mọi mặt, thực hiện đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cải cách nên hành chính Nhà nước, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của chính quyền cấp tỉnh, bảo đảm các mặt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, động viên cán bộ và nhân dân đoàn kết, phấn khởi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII. Vì vậy việc thực hiện chia tỉnh phải bảo đảm những yêu cầu sau:

- Công tác chia tỉnh có nhiều việc và nhiều khâu đều phải làm tốt trong thời gian ngắn, phải lấy việc chia tỉnh làm công tác trọng tâm trước mắt để thúc đẩy các công tác thường xuyên và công tác đột xuất của địa phương. Tập trung mọi cố gắng để nhanh chóng ổn định và tổ chức bố trí cán bộ để đi vào hoạt động theo tỉnh mới, đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Bảo đảm đoàn kết trong cán bộ và nhân dân ở tỉnh cũ và các tỉnh mới được chia, đồng cam cộng lực cùng nhau khắc phục khó khăn trong lúc ban đầu, mọi việc làm có liên quan đến chia tỉnh đều phải bảo đảm dân chủ, công khai, và công minh...

- Phải lập kế hoạch và phương án phân chia tài sản, ngân sách, sắp xếp tổ chức và bố trí cán bộ, xây dựng cơ sở làm việc ở tỉnh lỵ mới, phân vạch rõ ràng địa giới hành chính giữa các tỉnh khi chia. Các phương án này phải được duyệt trước khi thực hiện để thống nhất ý chí và hành động từ cấp uỷ Đảng đến các ngành các cấp trong tỉnh.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của địa phương, của trung ương hỗ trợ trong xây dựng cơ sở vật chất, điều kiện làm việc.

2- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan phải chỉ đạo làm tốt các công việc thuộc ngành và địa phương, phục vụ cho việc chia tỉnh theo các nội dung sau đây:

a) Về công tác tư tường: Phải lãnh đạo chỉ đạo thực hiện theo tinh thần chỉ thị của Bộ chính trị, Nghị quyết Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu đúng và làm đúng các yêu cầu đặt ra trong việc chia tỉnh; tránh những biểu hiện sai lệch trong quá trình thực hiện.

b) Về công tác tổ chức bộ máy: Cần nắm vũng yêu cầu cải cách hành chính, các tỉnh được chia phải thực hiện đúng tinh thần: "Tổ chức bộ máy gọn nhẹ có hiệu quả", không nhất thiết các tỉnh cũ có sở, ban, ngành nào thì tỉnh mới đều phải có sở, ban, ngành đó. Phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đối tượng quản lý mà xây dựng tổ chức bộ máy cho phù hợp.

Cần phân biệt rõ tổ chức quản lý Nhà nước giúp cho chính quyền cấp tỉnh về ngành và lĩnh vực, các tổ chức sự nghiệp và nghiên cứu khoa học với các tổ chức tham mưu bắt buộc phải có ở mỗi tỉnh. Đối với những tổ chức đòi hỏi phải có phương tiện và cơ sở vật chất và cơ cấu cán bộ đồng bộ mới hoạt động được thì khi chia phải cân nhắc thận trọng, có thể để lại ở tỉnh đã có hiện nay và giao trách nhiệm cho những tổ chức, đơn vị này phục vụ chung cho cả hai tỉnh trong thời kỳ đầu.

Riêng đối với các tổ chức sản xuất kinh doanh thì không chia, tỉnh nào có cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn thì tiếp tục chỉ đạo cơ sở đó hoạt động có hiệu quả.

Đối với các cơ quan dân cử phải theo đúng thủ tục và trình tự mà Luật tổ chức và Luật bầu cử quy định.

c) Về công tác cán bộ: Việc phân chia, bố trí cán bộ và công chức phải căn cứ vào yêu cầu công tác sở, ban, ngành hiện có ở tỉnh cũ mà xem xét, bảo đảm tỉnh nào cũng có đủ số lượng theo nhu cầu và chất lượng cán bộ, không để tình trạng tỉnh thừa cán bộ, tỉnh lại thiếu. Phải đặc biệt chú trọng đến cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành ở tỉnh và bố trí đủ cán bộ lãnh đạo cho các tỉnh có khó khăn để bảo đảm yêu cầu công tác.

Trong khi giải quyết phân bổ cán bộ phải chống tư tưởng bản vị, địa phương cục bộ, bảo đảm có đủ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác của cả hai tỉnh, nếu có thể được thì bố trí sao cho hợp lý nhưng không được tuỳ tiện bố trí cán bộ theo người địa phương.

Về biên chế phải dựa trên cơ sở biên chế hiện có của tỉnh cũ để phân chia cho các tỉnh, hạn chế đến mức tối đa tăng thêm biên chế; không điều chuyển cán bộ khu vực kinh doanh và sự nghiệp sang khu vực quản lý hành chính Nhà nước.

Cần đề cao ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ và công chức để mọi người chấp hành quyết định điều động của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở lãnh đạo của Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh được chia phải trực tiếp chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng tổ chức và bố trí nhân sự trong khi chia tỉnh.

d) Về phân chia tài sản: Việc phân chia tài sản phải bảo đảm:

- Các tài sản phân chia đều được sử dụng và quản lý tốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh được chia.

- Phương án chia tài sản và ngân sách phải được bàn bạc tập thể, dân chủ, công khai.

- Phải chống tư tưởng đòi hỏi công bằng, hợp lý một cách máy móc chỉ vì lợi ích trước mắt và cục bộ dẫn đến việc sử dụng tài sản kém hiệu quả và lãng phí.

- Đề cao tinh thần nhường nhịn tương trợ, giúp đỡ những tỉnh có nhiều khó khăn, tạo điều kiện để tỉnh nào cũng có cơ hội phát triển.

Tài sản ở tỉnh cũ là tài sản của Nhà nước ở địa phương do vậy việc phân chia tài sản phải bảo đảm theo đúng chính sách của Nhà nước, không được lợi dụng lúc phân chia để làm thất thoát tài sản; chia cho cá nhân và có những tiêu cực làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết, phấn khởi của nhân dân.

- Bộ trưởng Bộ tài chính có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho các tỉnh được chia làm tốt công tác phân chia tài sản và ngân sách, bảo đảm cho mọi hoạt động của tỉnh mới sớm ổn định và đi vào phát triển.

d) Về kế hoạch và ngân sách năm 1997:

Các tỉnh được chia tách cần khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của tỉnh mới và làm việc thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12 năm 1996.

e) Việc xây dựng nơi làm việc cho các tỉnh mới:

Để thực hiện từng bước công tác cải cách hành chính cần tổ chức hợp lý nơi làm việc thuận tiện cho việc giải quyết công việc hàng ngày giữa các cơ quan, thuận tiện cho việc giao dịch của nhân dân. Nơi làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh bao gồm cả các Sở, ban ngành chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân. Nơi làm việc của Tỉnh uỷ bao gồm cả các ban của Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội.

Dựa vào tình hình thực tế ở từng tỉnh lỵ cần tận dụng và sửa sang cơ sở hiện có để các cơ quan của tỉnh có điều kiện tối thiểu làm việc được ngay.

Việc di chuyển các cơ quan về tỉnh mới trong khi chưa đủ nơi làm việc thì được chuyển dần theo tiến độ chuẩn bị ở tỉnh lị mới.

Tỉnh có trụ sở tỉnh lỵ cũ phải tập trung nguồn vốn để xây dựng nơi làm việc cho tỉnh mới, huy động nguồn ngân sách của địa phương và tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành Trung ương để nhanh chóng ổn định nơi làm việc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ xây dựng nghiên cứu, khảo sát, quy hoạch thị xã tỉnh lỵ cho các tỉnh mới chia đợt này.

Các tỉnh được chia cần lập bộ phận công tác để chuẩn bị chỗ làm việc và việc di chuyển về tỉnh lỵ mới.

g) Về địa giới hành chính các tỉnh mới:

Theo tinh thần Nghị quyết Quốc hội, những tỉnh được chia ra giữ nguyên đường địa giới hành chính của tỉnh ở thời điểm sáp nhập, là đường địa giới của các xã, các huyện đã được xác định khi thành lập bộ hồ sơ và bản đồ địa giới hành chính theo Chỉ thị 364/CT.

Tổng cục trưởng Tổng cục địa chính có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc làm biên bản mô tả đường địa giới hành chính, xác định vị trí cắm mốc và lập bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính tỉnh mới.

h) Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ cần phân công một đồng chí lãnh đạo và một số chuyên viên theo dõi giúp đỡ các tỉnh được chia trong việc xây dựng tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ để các ngành ở tỉnh giúp việc Uỷ ban nhân dân tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức đi vào hoạt động theo tỉnh mới.

*
* *

Công tác chia tỉnh là công việc lớn của địa phương. Cần tập trung chỉ đao chặt chẽ từng khâu, từng việc dúng trình tự thủ tục của pháp luật và sự hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện các công tác chia tỉnh và căn cứ vào nội dung Chỉ thị này lãnh đạo hoàn thành tất các mặt công tác, không để xảy ra những lệch lạc và tiêu cực, phải bảo đảm thời gian theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh mới phải báo cáo kịp thời lên Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan xem xét quyết định.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)