Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7/CT-UBND

Gia Lai, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG MÙA MƯA, LŨ NĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị số 1611/CT-BNN-TCTL ngày 22/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021.

Để bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du hồ chứa thủy lợi, chủ động phòng, tránh, ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi; các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách, nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1611/CT-BNN-TCTL ngày 22/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch của UBND tỉnh, gồm: Kế hoạch số 2247/KH-UBND ngày 09/10/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2815/KH-UBND ngày 14/12/2018 về triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi; đồng thời tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn công trình, vận hành thử thiết bị cơ khí cửa van xả lũ, cống lấy nước; đối với các hạng mục công trình xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố, cần sửa chữa xong trước mùa mưa, lũ các hồ chứa do địa phương quản lý; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trang thiết bị dự phòng, bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống theo phương châm “bốn tại chỗ”; thực hiện báo cáo hiện trạng an toàn đập thủy lợi theo quy định tại Điều 16 Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT theo thời gian quy định để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn khẩn trương thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, nhất là các nội dung đã đến hạn hoặc quá hạn (quy trình vận hành đập, hồ chứa nước; hệ thống giám sát vận hành đối với hồ chứa có cửa van điều tiết; quy trình bảo trì; …); kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; đồng thời bố trí cán bộ trực nghiêm túc, bảo đảm tuyệt đối để không xảy ra bất cứ hành vi xâm phạm trái phép công trình, đặc biệt tại các vị trí điều khiển vận hành cửa van tràn xả lũ, cống lấy nước;

- Thực hiện kiểm định an toàn đập theo quy định (đối với các hồ chứa đã đến hạn kiểm định); nghiêm túc thực hiện Quy trình vận hành đơn hồ chứa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung những nội dung không còn phù hợp của quy trình báo cáo cấp thẩm quyền khẩn trương điều chỉnh, bổ sung (nếu có) nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình và vùng hạ du đập;

- Rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập; rà soát đánh giá khả năng thoát lũ sau tràn các hồ chứa; phối hợp với chủ đập diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập đối với các hồ chứa có vùng hạ du tập trung đông dân cư;

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hồ chứa trên địa bàn. Củng cố lực lượng quản lý hồ chứa có đủ năng lực chuyên môn nhằm tổ chức tốt việc quản lý, vận hành và phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình để có biện pháp xử lý kịp thời;

- Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du;

- Tổng hợp hiện trạng các công trình đập, hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn ở địa phương; báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định;

- Theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, thủy văn để thực hiện phương án điều tiết nước phù hợp nhằm bảo đảm an toàn công trình, đồng thời tích nước hợp lý để phục vụ sản xuất; đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, trong thời gian mưa, lũ, cần quan trắc, tính toán lưu lượng nước đến hồ để chủ động vận hành nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du;

- Đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng phải đảm bảo đúng tiến độ vượt lũ, chống lũ an toàn. Chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các công trình đang thi công trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn;

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thực, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi;

- Phối hợp chặt chẽ với các chủ hồ thủy lợi trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung: Quy trình vận hành hồ chứa; kiểm định an toàn đập; phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước; phương án ứng phó thiên tai; phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập;

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật của các chủ đập trên địa bàn về công tác quản lý an toàn hồ chứa, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du công trình; báo cáo và đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý theo quy định pháp luật.

2. Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách triển khai các nội dung tại khoản 1 Chỉ thị này theo đúng thời gian quy định; đồng thời triển khai một số nội dung sau:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công trình chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hồ chứa; bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để quản lý vận hành công trình; tổ chức trực ban và giám sát an toàn công trình nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Thực hiện giải toả vật cản, phát quang phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Theo dõi, cập nhật dự báo khí tượng thủy văn và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du đập;

- Đối với các hồ chứa có cửa van điều tiết lũ: Phải quan trắc 4 lần một ngày và tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành hồ chứa chống lũ an toàn. Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa tối thiểu 2 lần/ngày trong điều kiện thời tiết bình thường và 4 lần/ngày khi có mưa, lũ (trong trường hợp mực nước hồ cao hơn mực nước thiết kế phải quan trắc tối thiểu 1 lần/giờ) lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi (địa chỉ: http://www.thuyloivietnam.vn);

- Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thực, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi; xây dựng kế hoạch và diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập đối với các hồ chứa có vùng hạ du tập trung đông dân cư;

- Tổ chức vận hành thử các cống tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa nước và bố trí đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm kịp thời sửa chữa, thay thế trong trường hợp có sự cố vận hành; bố trí hệ thống thông tin cảnh báo cho người dân ở hạ du khi xả lũ các hồ chứa. Nạo vét, khơi thông hành lang thoát lũ để chủ động tiêu úng, thoát lũ.

3. Các chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai; Ban QLDA ĐTXD các huyện, thị: Phú Thiện, Chư Sê, thị xã Ayun Pa; Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai:

- Các chủ đầu tư bố trí kinh phí trong tổng mức đầu tư của dự án để thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công thực hiện đúng tiến độ thi công đã được duyệt, đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn trong mùa mưa, lũ năm 2021 và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố công trình trong mùa mưa, lũ năm 2021;

- Xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (hoặc rà soát, điều chỉnh Phương án đã được duyệt cho phù hợp với tình hình thực tế thi công) đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du;

- Tổ chức lập, phê duyệt và thực hiện phương án ứng phó thiên tai theo quy định tại Điều 22 Luật phòng, chống thiên tai.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trên địa bàn; kiểm điểm các đơn vị khai thác công trình thủy lợi thực hiện không tốt công tác đảm bảo an toàn công trình, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021;

- Tổng hợp hiện trạng các công trình đập, hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thủ tướng Chính phủ theo thời gian quy định;

- Đôn đốc các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này và các Kế hoạch của UBND tỉnh gồm: Kế hoạch số 2247/KH-UBND ngày 09/10/2018 và Kế hoạch số 2815/KH-UBND ngày 14/12/2018, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định;

- Tham mưu, đề xuất tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo các đơn vị quản lí khai thác công trình thủy lợi rà soát năng lực đội ngũ quản lý, vận hành công trình thủy lợi, tập huấn, nâng cao năng lực, bảo đảm quản lý vận hành công trình an toàn, hiệu quả, đặc biệt khả năng phát hiện, xử lý ngay các sự cố công trình;

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh; xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập, hồ chứa theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ; chủ động phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu, đề xuất bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/5/2021.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất nguồn kinh phí và đề nghị trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện các quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ và duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tế và đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, Ban QLDA ĐTXD các huyện, thị: Chư Sê, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai; các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (b/c);
-
Ủy ban Quốc gia TKCN (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thường trực Tỉnh
ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT; KH và ĐT; TC;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban QL các DA ĐTXD tỉnh Gia Lai;
- Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi;
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các đơn vị quản lý Khai thác CTTL (Sở Nông nghiệp và PTNT sao gửi);
- Lưu VT, KTTH, CNXD, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành