Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Trong những năm qua, công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và từng bước đi vào nề nếp, đã góp phần quan trọng cung cấp nguồn điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do công tác quản lý nhà nước về xây dựng công trình tại một số địa phương còn hạn chế, sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng với chính quyền địa phương đôi lúc còn chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết xử lý các vi phạm, dẫn đến vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, nhất là tình trạng thả diều gần các công trình lưới điện cao áp, nhiều công trình, nhà ở, cây trồng vi phạm khoảng cách an toàn theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện lực và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ an toàn lưới điện, đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng vận hành hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban , ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Công Thương (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Bảo vệ lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang):

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, cơ quan thông tấn, báo chí, chính quyền địa phương bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân trên địa bàn tỉnh về các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố trong việc xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Bảo vệ lưới điện cao áp cấp huyện; tổng hợp những trường hợp khó khăn phức tạp, vượt thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ đạo cấp huyện để đề xuất với Ban chỉ đạo tỉnh giải quyết dứt điểm.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong việc giải quyết, xử lý các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề khác có liên quan đến bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh, gửi UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

2. Sở Xây dựng:

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng thanh tra xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các công trình vi phạm trật tự xây dựng có liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau cấp phép xây dựng và có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ công tác GPMB khi nhà nước thu hồi đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp theo quy định hiện hành của pháp luật. Có biện pháp ngăn chặn việc cấp quyền sử dụng đất trong hành lang lưới điện cao áp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến nội dung các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện theo quy định.

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, việc trồng cây xanh trong các khu công nghiệp; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

- Hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn quản lý khi có công trình lưới điện cao áp đi qua phải chủ động hợp tác, phối hợp trong công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư công trình điện, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp theo quy định.

6. Công an tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị cấp dưới phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn các công trình điện, tổ chức điều tra, xử lý hình sự đối với các trường hợp gây mất an toàn hành lang lưới điện cao áp và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo đúng quy định pháp luật.

7. UBND các huyện, thành phố:

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Bảo vệ lưới điện cao áp cấp huyện do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố làm Trưởng Ban, Giám đốc Điện lực các huyện, thành phố là Phó trưởng ban thường trực, các phòng chuyên môn, ngành, đoàn thể của huyện có liên quan, Chủ tịch UBND, trưởng công an các xã, phường, thị trấn là thành viên Ban chỉ đạo.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý dẫn đến mất an toàn công trình điện, đặc biệt chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tai nạn điện do các công trình, nhà ở, cây trồng và thả diều trên địa bàn vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

- Tùy theo tình hình của địa phương, ban hành văn bản cấm thả diều, vật bay gần lưới điện cao áp (<5km) để ngăn chặn sự cố lưới điện (theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện về các hành vi bị cấm).

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với đơn vị quản lý vận hành lưới điện tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ các quy định hiện hành của pháp luật để tích cực, chủ động trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn; xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền và tổ chức cưỡng chế theo trình tự thủ tục quy định đối với các trường hợp cố ý vi phạm trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với đơn vị vận hành lưới điện cao áp kiểm tra ngăn chặn việc thả diều gây mất an toàn cho công trình lưới điện cao áp và hoạt động bay, rà soát và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp còn tồn đọng trên địa bàn quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án đầu tư công trình điện để thực hiện công tác GPMB các dự án, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp theo quy định.

8. Công ty Điện lực Bắc Giang và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, cơ quan thông tấn, báo chí, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy định về an toàn công trình điện để bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; lập biên bản xử lý theo thẩm quyền, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy định về an toàn điện, bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

- Cung cấp sơ đồ mặt bằng lưới điện cao áp đang quản lý, vận hành trên địa bàn cho UBND huyện, thành phố và chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang lưới điện cao áp.

- Công ty Điện lực Bắc Giang và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp thường xuyên trao đổi thông tin về các dự án chuẩn bị đầu tư xây dựng và nâng cấp Hệ thống Truyền tải điện trên địa bàn với Công an tỉnh để chủ động trong công tác phối hợp bảo đảm ANTT. Bàn giao hồ sơ, vụ việc có tính chất nghiêm trọng đề nghị Công an tỉnh xử lý theo quy định.

- Rà soát, thống kê, theo dõi các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý và báo cáo về Sở Công Thương (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo), chính quyền địa phương, cơ quan có liên quan theo định kỳ 06 tháng, hàng năm. Đối với tai nạn điện, thực hiện báo cáo nhanh về Sở Công Thương (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo), các đơn vị liên quan chậm nhất trong vòng 12 giờ kể từ khi tai nạn xảy ra.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; vận động các tổ chức hội viên, đoàn viên trong tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời gửi văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Sở Công Thương (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Công thương và Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (để b/c);
- UBMT Tổ quốc tỉnh (để p/h chỉ đạo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Tổng Công ty Điện lực Miền bắc (để p/h chỉ đạo);
- Các sở: Công Thương, Xây dựng, TNMT,
TT&TT, Công an tỉnh (để thực hiện);
- BQL các KCN;
- UBND các huyện, thành phố (để thực hiện);
- Truyền tải điện điện 1 (để thực hiện);
- Công ty Điện lực Bắc Giang (để thực hiện);
- Đài PTTH tỉnh, Báo Bắc Giang;
- Lưu VT, NamKT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thế Tuấn