Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3484-HTTK

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 1957 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KHAI BÁO VÀ XIN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CHO QUÂN NHÂN

BỘ NỘI VỤ

Kính gửi: Ủy ban Hành chính các khu, liên khu, tỉnh và thành phố

Điều lệ đăng ký hộ tịch ban đầu kèm theo nghị định số 764-TTg ngày 8-5-1956 của Thủ tướng phủ cũng áp dụng cho quân nhân như đối với cán bộ và nhân dân nói chung, trừ việc đăng ký khai tử trong thời chiến tranh như đã nói rõ trong điều 34; và trong thực tế anh chị em bộ đội cũng vẫn xin đăng ký sinh, tử, kết hôn theo thể lệ chung. Nhưng tại một vài địa phương, cũng đã xảy ra những vụ hiểu lầm, thắc mắc đáng tiếc giữa Ủy ban và anh em bộ đội trong vấn đề xin đăng ký kết hôn đã làm cho một số cán bộ hộ tịch có thái độ do dự , ngần ngại khi đăng ký kết hôn cho quân nhân, thiếu ý thức tích cực góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình cho anh chị em.

Để sửa chữa và chấm dứt tình trạng này, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Quốc phòng, Bộ phổ biến dưới đây một số đặc điểm và nguyên tắc và thủ tục đi phép về xây dựng gia đình trong nội bộ quân nhân:

1. Theo nguyên tắc, một quân nhân muốn lấy vợ hay chồng, về mặt pháp luật không bắt buộc phải có phép của cấp chỉ huy. Nhưng trong thực tế từ trước đến nay, tất cả quân nhân đều không tự ý mình lấy vợ hay chồng mà không có sự giúp đỡ ý kiến của đơn vị phụ trách mình. Cho nên mỗi khi một quân nhân xin nghỉ phép về thăm gia đình và kết hợp lấy vợ hoặc chồng thì trong giấy phép có ghi rõ trong mục “lý do nghỉ phép ” và khi cần thiết, đơn vị còn có giấy giới thiệu với chính quyền địa phương giúp đỡ quân nhân đó trong việc xây dựng gia đình được đúng đắn tốt đẹp. Do đó, mỗi khi có một quân nhân đến báo với Ủy ban để xin đăng ký kết hôn, nếu có trình thêm giấy nghỉ phép có ghi lý do nghỉ phép là để cưới vợ hay hơn nữa có thư giới thiệu của đơn vị phụ trách đề nghị giúp đỡ thì càng tốt, không có cũng không sao. Ủy ban không thể đòi đương sự trình giấy phép cưới vợ hoặc một thứ giấy tờ nào khác của đơn vị phụ trách. Trong mọi trường hợp, Ủy ban đều phải có thái độ tích cực giúp đỡ người quân nhân xây dựng gia đình được tốt.

2. Vì thời gian nghỉ phép của anh chị em quân nhân thường thường là chỉ được ít ngày, cho nên theo tinh thần giúp đỡ anh chị em xây dựng gia đình được dễ dàng và kịp thời, Bộ xin nhắc lại các Ủy ban địa phương, trước hết là các Ủy ban cấp cơ sở trực tiếp phụ trách việc đăng ký, trong những trường hợp có thể, nên rút ngắn thời gian tám ngày quy định cho thủ tục báo trước (xem lại thông tư số 2569-HTTK ngày 14-5-1957).

 

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
PHÓ GIÁM ĐỐC VỤ DÂN CHÍNH

 
 
 
Diệp Ba

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 3484-HTTK năm 1957 về khai báo và xin đăng ký kết hôn cho quân nhân do Bộ Nội vụ ban hành

  • Số hiệu: 3484-HTTK
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 27/06/1957
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Diệp Ba
  • Ngày công báo: 06/11/1957
  • Số công báo: Số 45
  • Ngày hiệu lực: 12/07/1957
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản