Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2001/CT-CTUBBT

Phan Thiết, ngày 20 tháng 8 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 31/2000/CT/CT.UBBT NGÀY 08/6/2000 CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.

Qua hơn một năm thực hiện chỉ thị số 31/2000/CT-CTUBBT ngày 08/6/2000 về việc tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm thịt động vật tình hình vẫn chưa có hướng chuyển biến tích cực, nhiều lúc, nhiều nơi chưa kiểm soát được.

Nguyên nhân của tình hình trên là do:

+ Các ngành, các cấp chưa thật sự quan tâm thực hiện, thiếu kiểm tra đôn đốc, có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau giữa ngành và địa phương, còn nhiều lúng túng trong việc triển khai thực hiện.

+ Một số quy định mới của Nhà nước về kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm thịt động vật sau khi có chỉ thị nói trên chưa được hướng dẫn thực hiện kịp thời.

Để nhanh chóng khắc phục tồn tại nêu trên, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 403/TTg ngày 11/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện một số công việc sau đây:

1/ Chi cục Thú y tỉnh chủ trì phối hợp các Sở: Khoa học Công nghệ và Môi trường, Y tế, Thương mại và Du lịch căn cứ quy định về tiêu chuẩn điểm giết mổ, lò mổ và vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên Bộ Thương mại và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn để thống nhất các điều kiện về dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh thịt động vật phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương trong tỉnh.

2/ Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng đăng ký kinh doanh phổ biến, hướng dẫn và tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh thịt động vật theo đúng quy định tại điểm 1 trên đây đảm bảo phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giết mổ động vật đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1905/QĐ-CTUBBT ngày 03/8/2001.

3/ Nhằm giúp cho việc triển khai thực hiện đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ giết mổ cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được tiến hành thuận lợi, có kết quả, Chi cục Thú y có trách nhiệm đẩy mạnh triển khai thực hiện các công việc thuộc chức năng chuyên ngành, gồm một số công việc trọng tâm sau:

3.1) Kiểm tra điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm, điều kiện kinh doanh về mua bán thịt gia súc, gia cầm đã đăng ký kinh doanh.

3.2) Trong quá trình kiểm tra, thanh tra nếu phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, không đúng như đã kê khai và cam kết với Phòng đăng ký kinh doanh của các địa phương hoặc giả mạo các điều kiện thì cơ quan thú y có trách nhiệm yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có biện pháp khắc phục trong thời gian nhất định. Sau thời gian đó, tổ chức kiểm tra lại, nếu chủ cơ sở không khắc phục, bổ sung theo quy định thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà tiến hành xử lý hành chính theo thẩm quyền được quy định tại Điều 3 - Quy định 2 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2001/QĐ/BNN-VP ngày 30/3/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.3) Thường xuyên kiểm tra công tác giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm thịt động vật tại các cơ sở giết mổ động vật.

3.4) Chủ trì phối hợp với các Ban Quản lý các chợ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm thịt động vật trong khâu lưu thông tiêu thụ, phát hiện và xử lý kịp thời các hộ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, các loại sản phẩm thịt động vật không có dấu kiểm soát giết mổ theo quy định.

4/ Tiếp tục thực hiện các nội dung tại điểm 1, điểm 2, điểm 5 của Chỉ thị số 31/2000/CT-CT.UBBT ngày 08/6/2000 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nhận được chỉ thị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các PCT-UBND tỉnh
- UBND các huyện, thành phố
- Ban T/T UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh
- Các Sở, Ban, Ngành
- Báo Bình Thuận
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh
- Lưu:
+ VPUB
+ NLN

KT/CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng