Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2006/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 04 tháng 7 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC “NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Những năm qua, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự của tỉnh nhà. Tuy nhiên, phong trào từng lúc, từng nơi còn hạn chế, thiếu sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục của lãnh đạo các cấp, các ngành, nên chưa động viên, phát huy được hết sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hướng dẫn số 72/HD /BCA(V11) ngày 01/8/2005 và Kế hoạch số 110/KH/BCA(X11) ngày 16/12/2005 của Bộ Công an về việc thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm được tổ chức một cách thường xuyên, sâu rộng, có ý nghĩa và hiệu quả thiết thực đối với mọi tầng lớp nhân dân, thực sự là ngày hội toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ Dầu Một có kế hoạch tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân về ý nghĩa “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của quần chúng nhân dân; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Các cơ quan thông tin đại chúng, Đài phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Dương tổ chức tuyên truyền sâu rộng Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để cho mọi người dân biết, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tổ chức xây dựng chuyên mục “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn, không để xảy ra tội phạm và tệ nạn xã hội.

3. Lãnh đạo Công an các cấp tổ chức quán triệt trong toàn lực lượng về ý thức và tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời phải tham mưu cho Cấp uỷ - Chính quyền cùng cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi đôi với việc tăng cường công tác giáo dục ý thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Thực hiện phương châm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đặc biệt là trên các lĩnh vực hoạt động, mọi cán bộ chiến sĩ Công an phải làm tốt công tác dân vận theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Khắc phục những biểu hiện hình thức, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Công an và nhân dân.

4. Hàng năm vào ngày 19/8 chính quyền các cấp tổ chức hội nghị sơ kết và họp mặt biểu dương những điển hình tiên tiến, các gương tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng có công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, đề ra những hoạt động thiết thực nhân “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

5. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền trong công tác vận động các thành viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với các phong trào khác của từng đơn vị, địa phương.

6. Kinh phí tổ chức hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hàng năm thực hiện theo Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ quy định về quản lý ngân sách và tài sản của Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và nguồn kinh phí an ninh trật tự theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

7. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các doanh nghiệp trong tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có kế hoạch tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn