Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2006/CT-UBND

Bình Phước, ngày 03 tháng 7 năm 2006

 
CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC “NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Trong những năm qua, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, động viên được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cự; góp phần thực hiện mục tiêu 5 giảm của tỉnh, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, hiện nay phong trào phát triển chưa đều và đồng bộ nên chưa thực sự phát huy được sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và Hướng dẫn số 72/HD-BCA(V11) ngày 01/8/2005 của Bộ Công an; để “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” - ngày 19/8 hàng năm được tổ chức có hiệu quả thiết thực đối với sự nghiệp bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Chỉ thị:

1/ Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị tổ chức triển khai quán triệt Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để mọi người nhận thức đầy đủ và tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

2/ Ngành Công an phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể… tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền có kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” với những hình thức phong phú, nội dung sinh động phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Ngành Công an tổ chức quán triệt trong toàn lực lượng, nhận thức rõ tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, từ đó giúp mỗi cán bộ chiến sỹ nâng cao giác ngộ lý tưởng cách mạng, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện khẩu hiệu “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân” với phương châm “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”, làm tốt công tác “dân vận”, khắc phục các biểu hiện hình thức, quan liêu, xa rời nhân dân; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân, để nhân dân tin yêu và giúp đỡ Công an trong sự nghiệp giữ gìn ANTQ.

3/ Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh huyện, thị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên truyền của ngành Công an tăng cường phổ biến nội dung, mục đích, ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Kịp thời tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, để giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm và động viên tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ ANTQ.

4/ Hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8), Công an tỉnh tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh có kế hoạch và chỉ đạo Cấp ủy, Chính quyền các cấp tổ chức mít tinh, diễu hành và mở đợt tuyên truyền tập trung về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đề xuất xét tặng kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ cho các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành và quần chúng có công trong phong trào bảo vệ ANTQ.

5/ Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị có kế hoạch cụ thể triển khai, thực hiện Chỉ thị đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở đơn vị, địa phương mình.

6/ Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh theo quy định.

Chỉ thị này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng