Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2000/NĐ-CP NGÀY 01-09-2000 CỦA CHÍNH PHỦ  VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁ CẢ

Ngày 01/09/2000, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2000/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả. Tiếp [i]đó ngày 15/11/2000 Ban Vật giá Chính phủ có Thông tư số 04/2000/TT-BVGCP hướng dẫn thi hành Nghị định số 44/2000/NĐ-CP. Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ đã ra Thông tư liên tịch số 16/2001/TTLT-BTC-BVGCP ngày 21/03/2001 hướng dẫn việc thu, quản lý và sử dụng tiền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá cả.

Để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả những quy định của Chính phủ về công tác quản lý giá, phát hiện và xử phạt kịp thời những trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện triển khai kế hoạch và thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu về quản lý và xử lý phạt hành chính trong lĩnh vực giá cả như sau:

1- Giám đốc các Sở, Ngành, Thủ trưởng các Đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hoá, Thể dục- thể thao, kinh doanh thương mại, dịch vụ... phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý giá.

2- Những danh mục vật tư, hàng hoá do cơ quan Nhà nước ban hành đúng thẩm quyền, yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng mức giá hoặc khung giá quy định. Phải thực hiện công khai việc niêm yết giá và mua bán theo giá niêm yết.

Những danh mục hàng hoá; vật tư Nhà nước không quy định mức giá, khung giá và do các tổ chức kinh tế, cá nhân tự định giá thì các tổ chức, cá nhân" có đăng ký kinh doanh" phải niêm yết giá và không được bán cao hơn mức giá niêm yết.

3- Để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giá cả góp phần ổn định thị trường; với chức năng nhiệm vụ được phân công và thẩm quyền xử lý hành chính các hành vi vi phạm, Giám đốc các Sở, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, Huyện chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có kế hoạch thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá các sản phẩm dịch vụ và hàng hoá kinh doanh của các tổ chức, cá nhân có hoạt động dịch vụ, kinh doanh thuộc ngành mình quản lý và trên địa bàn thuộc cấp mình quản lý. Các trường hợp vi phạm về quản lý giá phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo đúng thẩm quyền, pháp luật được quy định tại Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 1/9/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả.

4- Giao trách nhiệm Sở Tài chinh- Vật giá theo dõi và tổng hợp kết quả việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2000/NĐ-CP của Chính phủ trên phạm vi toàn Thành phố và có báo cáo với Ban Vật giá Chính phủ và Uỷ ban nhân dân Thành phố sau 1 năm thực hiện Nghị định nêu trên, phối hợp với các ngành và các cấp chính quyền Quận, Huyện trong công tác kiểm tra, thanh tra giá.

5- Giao cho Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân Thành phố báo cáo kịp thời lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố về những vướng mắc trong quá trình thực hiện việc thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả của Thành phố./.

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

[ii][i]

[ii][ii]