Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Gia Lai, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH GIA LAI

Quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục; căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh Gia Lai, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, các ngành, các cấp thực hiện tốt một số công tác sau đây:

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tổ chức quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành và có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017; tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này của UBND tỉnh, tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường khả năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh, sinh viên; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; áp dụng mô hình trường học mới phù hợp với điều kiện của từng địa phương; đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; quan tâm chất lượng dạy học ngoại ngữ, chất lượng mũi nhọn, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, huy động học sinh ra lớp và duy trì sỹ số học sinh đạt tỉ lệ cao nhất; quan tâm tạo cơ hội học tập cho học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh định hướng và đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường trực thuộc sở; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thiết yếu cho hệ thống các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học, sử dụng phần mềm dùng chung để liên thông kết nối được với tỉnh, huyện, trường học.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Quan tâm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ 10 năm đối với giáo dục phổ thông.

- Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông; thôn mới để đến năm 2020 toàn tỉnh đạt 40% số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

- Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. Củng cố kết quả xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau biết chữ theo hướng mở, bền vững, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của người học và thực tiễn của địa phương. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục, ưu tiên lĩnh vực giáo dục mầm non và giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; vận động; các tổ chức, cá nhân, phụ huynh học sinh để hỗ trợ, giúp đỡ cho nhà trường và học sinh, sinh viên trên tinh thần tự nguyện, không được thu các khoản thu ngoài quy định hoặc vận động các khoản đóng góp theo hình thức bình quân trên đầu học sinh, sinh viên; có kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập theo phân cấp quản lý.

- Triển khai các kế hoạch, đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Tiếp tục thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục mầm non đạt 30% tổng số cơ sở giáo dục trong năm 2016. Tập trung thanh tra việc thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành học, bậc học.

- Tích cực chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành chức năng của tỉnh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức và các đoàn thể xã hội để khắc phục và ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng học sinh bỏ học, hiện tượng bạo lực học đường, đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; triển khai có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các nhiệm vụ trọng tâm của đề án phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020.

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát quy hoạch tổng thể hệ thống trường lớp của các địa phương, trên cơ sở đó xây dựng và đề xuất kế hoạch phát triển hệ thống trường lớp theo hướng đồng bộ, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo và thực hiện xã hội hóa giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và học sinh, sinh viên; chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên, đảm bảo năm học 2016-2017 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể xã hội cùng với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tích cực vận động và thực hiện các giải pháp thiết thực để huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh với tỷ lệ cao nhất. Đảm bảo tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp 86%, tỉ lệ học sinh THCS đi học đúng độ tuổi 79,5% trong năm 2016.

- Có kế hoạch, đề án cụ thể về phát triển trường lớp để chủ động huy động, lồng ghép các nguồn lực trong đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa; đầu tư xây dựng phải trọng tâm, tập trung theo hướng kiên cố, đồng bộ và chuẩn hóa. Trước mắt, UBND huyện, thị xã, thành phố huy động các nguồn lực để đầu tư, sửa chữa các phòng học; xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh, nước sinh hoạt cho các trường thuộc địa phương quản lý để đảm bảo tiếp nhận học sinh trong năm học mới, mở rộng đối tượng học 2 buổi/ngày và tăng tỉ lệ trẻ ăn bán trú;

- Quan tâm bổ sung trang thiết bị dạy học, thiết bị công nghệ thông tin, đồ dùng, đồ chơi cho các trường học trực thuộc;

- Xây dựng, kế hoạch, tập trung nguồn lực để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch chung của tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017.

- Sở Thông tin Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt việc tuyên truyền, phổ biến những nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo để nhân dân trong tỉnh biết, tham gia đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

- Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác y tế trường học, thực hiện kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh thường xảy ra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ưu tiên ngân sách cho các đề án phát triển giáo dục đã ban hành, bố trí ngân sách cho các trường học đảm bảo tỉ lệ chi khác theo quy định.

- Sở Nội vụ chủ trì với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuyển dụng giáo viên, nhân viên nhằm đảm bảo đội ngũ giáo viên giảng dạy ngay từ đầu năm bọc, đáp ứng yêu cầu dạy học theo quy định của Nhà nước.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Đoàn thể phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hoạt động giáo dục và đào tạo để các hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân biết, tích cực tham gia thực hiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm, kịp thời Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTr Tỉnh ủy; TTrHĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể:
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tân Tin học;
- Lưu: VT, TH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành