Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Hải Dương, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016 - 2017

Năm học 2015-2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành Giáo dục đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, từng bước thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Một số kết quả tiêu biểu như: Mạng lưới trường, lớp ngày càng ổn định, hoàn thiện; chất lượng phổ cập giáo dục các cấp được củng cố, nâng cao; chất lượng giáo dục toàn diện có tiến bộ; điểm trung bình thi THPT quốc gia xếp thứ 2 toàn quốc, tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,65% (tăng 0,79%); đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tăng về số lượng, nâng dần về chất lượng, ngày càng đồng bộ về cơ cấu; giữ vững nền nếp, kỷ cương trường học.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ GD&ĐT, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác truyền thông về giáo dục. Tích cực tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình hành động số 53-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội, thu hút sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục, đào tạo.

2. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài lớp học cho học sinh. Tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để học sinh được trải nghiệm thực tế, nâng cao nhận thức xã hội, kỹ năng ứng xử, mạnh dạn tự tin trong học tập và cuộc sống. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, định hướng thẩm mỹ lành mạnh cho học sinh, giáo dục các em thành con người toàn diện với các tiêu chí Đức - Trí - Thể - Mỹ.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, bậc học, nâng cao hiệu quả phân luồng sau THCS và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

Tập trung nâng cao chỉ số thể lực, chiều cao, cân nặng, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ mầm non; chú trọng giáo dục hình thành các thói quen phù hợp với độ tuổi của trẻ, với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và yêu cầu của xã hội hiện đại. Thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh hướng tới hình thành phẩm chất và năng lực của người học. Nâng cao chất lượng dạy học buổi 2 ở tiểu học. Triển khai, thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; điều chỉnh nội dung, kế hoạch dạy học, ôn tập phù hợp cho học sinh lớp 12 để đạt kết quả cao hơn trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các lĩnh vực như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật v.v.

Nâng cao chất lượng đầu ra của các trung tâm giáo dục thường xuyên. Phát huy vai trò thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập từ cơ sở của các trung tâm học tập cộng đồng.

4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, nhất là Tiếng Anh: Chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao trình độ và năng lực giảng dạy của giáo viên ngoại ngữ; nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa giáo dục. Từng bước chuẩn bị thực hiện lộ trình đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 ở Việt Nam.

5. Nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục bằng nhiều con đường khác nhau như tự học, tự nghiên cứu, tích cực đổi mới và phải vận dụng trong thực tiễn. Xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực, luôn gương mẫu trong công việc, lối sống và trong cộng đồng dân cư.

6. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiểu biết về quản lý nhà nước, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ quản lý từ sở - phòng GD&ĐT - cơ sở giáo dục. tăng cường nề nếp, kỷ cương trường học, ngăn chặn sai phạm về chuyên môn và vi phạm kỷ luật đối với cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm các sai phạm; đồng thời có giải pháp tích cực ngăn chặn kịp thời lạm thu và dạy thêm, học thêm trái quy định. Đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong trường học, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành giáo dục theo Kế hoạch 1635/KH-UBND ngày 6/7/2016 của UBND tỉnh.

7. Tăng cường nguồn lực tài chính cho các nhà trường, bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chuyên môn cho các cơ sở GD&ĐT công lập; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho GD-ĐT; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường đầu tư CSVC kỹ thuật, thiết bị dạy học và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục đạt yêu cầu tối thiểu thực hiện chương trình giáo dục mới; tăng cường thiết bị phục vụ rèn luyện thể lực và giáo dục kỹ năng sống cho HS.

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý chỉ đạo, điều hành. Từng bước triển khai Chính phủ điện tử ở cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu toàn ngành phục vụ thông tin cho công tác hoạch định chính sách và quản lý cho tất cả các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo.

9. Các cấp quản lý giáo dục ở địa phương chủ động, sáng tạo; phát huy sự cộng tác, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các nội dung công việc nêu trên cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Sở GD&ĐT cùng các cơ sở giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái