Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1999-VG

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 1958 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CẤM ĐÀO, BỚI NHỮNG NGÔI MỘ CỔ

Kính gửi: Ủy ban Hành chính các khu, thành phố, tỉnh

Gần đây thường xảy ra việc nhân dân tự động đào bới những mộ cổ, rất có hại cho việc bảo quản di tích lịch sử và gây ảnh hưởng chính trị không tốt. Tình trạng trên cần phải chấm dứt ngay. Đề nghị quý Ban phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương đặt kế hoạch tuyên truyền giáo dục và triệt để áp dụng nghị định số 519-TTg của Thủ tướng phủ ngày 29-10-1957 (mục III, điều 13, 14, 15 về việc sưu tầm khai quật).

 

T.L. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỨ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG PHỦ
Phan Mỹ