Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Yên Bái, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019; Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo (viết tắt là BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết tắt là Tổng điều tra) Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Cục Thống kê tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai:

- Xây dựng Kế hoạch Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của BCĐ Tổng điều tra Trung ương.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng...) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

b) Là đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do BCĐ Tổng điều tra Trung ương cung cấp; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán kinh phí và phân bổ kinh phí hỗ trợ cuộc Tổng điều tra theo quy định; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, BCĐ cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra.

c) Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Xây dựng: Phối hợp Cục Thống kê xây dựng và triển khai kế hoạch Tổng điều tra theo đúng phương án của BCĐ Tổng điều tra Trung ương về thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Y tế: Phối hợp với Cục Thống kê trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về y tế và nhân khẩu học của Tổng điều tra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trong tỉnh phối hợp với Cục Thống kê và các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở theo kế hoạch.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong Tổng điều tra, đặc biệt là địa bàn ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách tỉnh để hỗ trợ BCĐ, Văn phòng BCĐ Tổng điều tra tỉnh thực hiện một số bước nghiệp vụ liên quan đến cuộc Tổng điều tra theo quy định.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cung cấp bản đồ xã, phường, thị trấn cho BCĐ Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong toàn tỉnh.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Cục Thống kê trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về lao động việc làm của Tổng điều tra.

8. Ban Dân tộc phối hợp Cục Thống kê trong việc tổng hợp các chỉ tiêu thống kê dân số phân tổ theo dân tộc.

9. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách, theo phương án của BCĐ Trung ương quy định.

Công an tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi tỉnh Yên Bái.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Thành lập BCĐ và Văn phòng BCĐ Tổng điều tra cấp huyện theo kế hoạch chỉ đạo của BCĐ Tổng điều tra tỉnh; xây dựng Kế hoạch Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn.

- Cung cấp bản đồ cấp xã, phường, thị trấn cho BCĐ Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thành lập BCĐ Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê và thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

- Cân đối ngân sách để hỗ trợ BCĐ, Văn phòng BCĐ Tổng điều tra cấp huyện thực hiện một số bước nghiệp vụ, tổng hợp số liệu phục vụ địa phương liên quan đến cuộc Tổng điều tra theo quy định.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ Tổng điều tra Trung ương;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PT&TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH, VX.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy