Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019; Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra năm 2019; để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các, cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thống kê tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai tổ chức Tổng điều tra:

+ Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của BCĐ Tổng điều tra Trung ương;

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng...) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

- Là đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do BCĐ Tổng điều tra Trung ương cung cấp; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dự toán kinh phí và phân bổ kinh phí hỗ trợ cuộc Tổng điều tra theo quy định; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, BCĐ cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra.

2. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Phối hợp Cục Thống kê tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch Tổng điều tra theo đúng phương án của BCĐ Tổng điều tra Trung ương về thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Y tế: Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về y tế và nhân khẩu học của Tổng điều tra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND các huyện, thành phố và Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra vào cuối quý IV năm 2018 và quý I, đầu quý II năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong Tổng điều tra, đặc biệt là địa bàn ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh cân đối ngân sách tỉnh để hỗ trợ BCĐ, Văn phòng BCĐ Tổng điều tra tỉnh thực hiện một số bước nghiệp vụ liên quan đến cuộc Tổng điều tra theo quy định.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố cung cấp bản đồ xã, phường, thị trấn cho BCĐ Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong toàn tỉnh.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về lao động việc làm của Tổng điều tra.

8. Ban Dân tộc tỉnh: Phối hợp Cục Thống kê tỉnh trong việc tổng hợp các chỉ tiêu thống kê dân số phân tổ theo dân tộc.

9. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách, theo phương án của BCĐ Trung ương quy định.

Công an tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi tỉnh.

10. Các sở, ban, ngành của tỉnh: Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, phối hợp thực hiện để cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt kết quả.

11. UBND các huyện, thành phố:

- Cung cấp bản đồ cấp xã, phường, thị trấn cho BCĐ Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra;

- Thành lập BCĐ và Văn phòng BCĐ Tổng điều tra cấp huyện theo kế hoạch, chỉ đạo của BCĐ Tổng điều tra tỉnh;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập BCĐ Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê địa bàn điều tra và thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

12. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh: Tích cực và chủ động phối hợp cùng chính quyền các cấp, Cục Thống kê tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên và nhân dân phối hợp, hưởng ứng Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Giao Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở TW;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCH: QS tỉnh, BĐBP tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, ĐT1, VX.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong