Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2013/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 158/2007/NĐ-CP) và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2013/NĐ-CP) đã có chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn chậm và có nơi chưa thực hiện; một số cơ quan, đơn vị còn có sự nhầm lẫn giữa chuyển đổi vị trí công tác với công tác luân chuyển cán bộ; chưa chủ động xây dựng kế hoạch, chưa tuân thủ nguyên tắc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP; đồng thời, nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, rèn luyện phẩm chất đạo đức và phát huy năng lực chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Luôn xác định việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ, giải pháp để phòng, chống tham nhũng ở cơ quan, đơn vị và địa phương;

b) Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; trong đó phải xác định việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là quy định bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm việc tại các vị trí công tác thuộc các lĩnh vực, ngành, nghề theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và quy định của Bộ, ngành Trung ương có liên quan;

c) Hằng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP và quy định của Bộ, ngành Trung ương có liên quan;

d) Việc xác định danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, quy định của Bộ, ngành Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương;

đ) Trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với cấp ủy cùng cấp làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức họp lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức chủ chốt của cơ quan, đơn vị để thảo luận, thống nhất xác định danh mục các vị trí công tác thuộc lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ cơ quan, đơn vị và thông qua cấp ủy cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó ban hành thông báo và công khai cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được biết.

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đề nghị với cơ quan có thẩm quyền quản lý cấp trên trực tiếp quyết định chuyển đổi.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý; phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc; chống biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết nội bộ và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, đơn vị. Chuyển đổi vị trí công tác phải đúng theo nguyên tắc hoán vị, không làm tăng biên chế; tạo điều kiện làm việc và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, xử lý kịp thời cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Chỉ thị này theo đúng quy định.

e) Định kỳ hằng năm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05 tháng 11 để tổng hợp (số liệu báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 11 năm trước đến ngày 31 tháng 10 của năm báo cáo). Ngoài ra, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên theo quy định.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

Nghiêm chỉnh chấp hành quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách cho cơ quan, đơn vị trước khi nhận nhiệm vụ mới. Chủ động tìm hiểu, tiếp cận với công việc ở vị trí mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị này của cơ quan, đơn vị và địa phương. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc báo cáo, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện trái với nội dung của Chỉ thị này; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Nội vụ tình hình và kết quả thực hiện theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống