Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16 /2006/CT-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Trong những năm qua kết quả thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ta đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, số thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán Trung ương và tỉnh giao, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của toàn tỉnh. Năm 2006 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thị trường không ổn định, giá cả biến động, dịch cúm gia cầm tái phát, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế vẫn thường xuyên xảy ra. Công tác quản lý thu ngân sách chưa chặt chẽ, tình trạng thất thu về thuế, phí, lệ phí vẫn còn là khá phổ biến, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, đặc biệt thời gian gần đây tình trạng nhiều cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy thường kê khai giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu thấp hơn giá thực thanh toán, giá bán trên hoá đơn thấp hơn giá bán thực tế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, tạo ra sự không công bằng giữa các cơ sở kinh doanh.

Nhằm tăng cường công tác quản lí chống thất thu NSNN, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2006; tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2006- 2010. Ngày 20/7/2006, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND về tăng cường công tác thu Ngân sách Nhà nước và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực thuế, Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, kiến thức về quản lý kinh doanh, về hội nhập kinh tế quốc tế.. nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế, kiểm tra và thu triệt để các khoản nợ đọng ngân sách, xử lý kiên quyết, nghiêm minh các vi phạm pháp luật về thuế, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và tăng thêm nguồn thu cho NSNN.

3. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và cơ quan thuế các huyện, thành phố tiến hành rà soát tất cả các nguồn thu, các lĩnh vực thu, các đối tượng kinh doanh nộp thuế để đảm bảo thu đúng, thu đủ, không bỏ sót nguồn thu; Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tăng cường quản lý thu đối với các lĩnh vực còn thất thu như: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng bạc, vận tải, khai thác tài nguyên, các làng nghề; Tăng cường các biện pháp quản lí thu thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế Tài nguyên và các khoản thu khác; đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân những khoản thu thấp, những đơn vị, địa bàn thu thấp để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của UBND tỉnh về việc quản lí chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe gắn máy; Thực hiện phân cấp quản lí thu thuế đối với các doanh nghiệp dân doanh cho các huyện, thành phố theo quy định; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án ủy nhiệm thu một số khoản thuế, phí và lệ phí, đẩy mạnh việc phân cấp, ủy nhiệm thu thêm một số khoản thuế và thu mới hợp lý cho UBND xã, phường, thị trấn nhằm quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu NSNN.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở Tài chính, Tài nguyên- Môi trường thực hiện tốt chế độ thu tiền thuê đất, thuế nhà đất, quản lí thu phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh; đánh giá tình hình thu từ đất đai, rà soát lại toàn bộ diện tích tính thuế, bao gồm cả đất đã ở ổn định và đất giãn dân mới cấp, phấn đấu đến năm 2007 lập bộ thuế nhà, đất theo Luật đất đai năm 2003 và các văn bản pháp luật hiện hành.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý kiên quyết các hành vi gian lận thương mại, trốn lậu thuế .

4. Sở Kế hoạch- Đầu tư đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát các chính sách về thu hút, ưu đãi đầu tư, đảm bảo bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp, thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh, thưòng xuyên kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan như : sở Xây dựng, Tài nguyên Môi trưòng, Tài chính, Ban quản lý các khu công nghiệp, Cục thuế tỉnh…hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư, chấp hành tốt các quy định về đất đai, qui hoạch, môi trường, pháp luật về thuế.

Cung cấp kịp thời cho Cục Thuế tỉnh danh sách các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp được ưu đãi đầu tư và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để quản lí thu thuế.

5. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các phòng chức năng, công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp trong việc quản lí thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là lĩnh vực vận tải tư nhân.

6. Hải quan, Kho bạc nhà nước và hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan thuế xử lí kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh có các hành vi gian lận, trốn thuế và cố tình dây dưa, chây ỳ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

7. Các sở: Văn hoá Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thể dục Thể thao, Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan thuế quản lí thu thuế đối với các cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, các đơn vị hành chính sự nghiệp, sự nghiệp có thu và các cá nhân có hoạt động kinh doanh, dịch vụ chịu thuế như: hoạt động luyện thi, khám chữa bệnh tư nhân, cho thuê bến bãi.

8. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền chính sách thuế, nghĩa vụ nộp thuế và các chế tài xử lí vi phạm về thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh. Kịp thời động viên, tuyên dương các tổ chức cá nhân có thành tích trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phản ánh kịp thời các hiện tượng, hành vi trốn, lậu thuế, gian lận thưong mại để ngăn ngừa các hiện tưọng trên một cách có hiệu quả

9. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải nghiêm chỉnh chấp hành các Luật, Pháp lệnh về thuế, phí và lệ phí; làm tròn nghĩa vụ nộp thuế đối với NSNN.

10. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải tổ chức xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị mình. Thực hiện nghiêm các quy định về chế độ họp, hội nghị, sử dụng xe công, quà tặng, chế độ công tác phí, điện thoại theo đúng quy định của UBND tỉnh và chế độ quản lý tài chính hiện hành, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ để tăng cường nguồn lực phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

11. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, quản lí chặt chẽ việc chi tiêu, mua sắm của các tổ chức, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước; trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí rà soát các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí, tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành kịp thời các quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung của Chỉ thị và thường xuyên báo cáo kết qủa về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp)./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- TT.HĐND và UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo và CV VP UBND tỉnh;
- TT Lưu trữ, TT Công báo tỉnh, TT Tin học;
- Lưu: VP, Khuyến.

TM. Uỷ ban nhân dân tỉnh
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình