Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 14/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG SINH VẬT GÂY HẠI BẢO VỆ SẢN XUẤT LÚA VỤ XUÂN NĂM 2020

Vụ Xuân năm 2020, điều kiện thời tiết thuận lợi, đủ nguồn nước, gieo cấy đúng thời vụ, nông dân chăm sóc kịp thời nên các trà lúa vụ Xuân sinh trưởng phát triển khá tốt, lúa đang giai ở đoạn đứng cái - làm đòng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ cuối tháng 3 đến nay, thời tiết nhiều ngày có mưa, trời âm u, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sinh vật gây hại phát sinh, phát triển gây hại lúa; đặc biệt là bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá nhỏ.

Thời gian vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương chỉ đạo nông dân phun trừ bệnh đạo ôn lá trên diện tích nhiễm bệnh 1.750 ha và 3.600 ha sâu cuốn lá nhỏ lứa 1, kết quả phun trừ cơ bản đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, do điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi nên sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 sẽ phát sinh và gây hại diện rộng với mật độ cao gấp nhiều lần so với những năm gần đây (ước diện tích phòng trừ khoảng 80% diện tích gieo cấy); bệnh đạo ôn cổ bông sẽ gây hại trên các giống lúa nhiễm bệnh trỗ từ cuối tháng 4 đến trung tuần tháng 5/2020 (ước khoảng 30% diện tích gieo cấy). Nguy cơ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông sẽ gây hại nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa Xuân năm 2020, nếu không chỉ đạo phun trừ kịp thời, quyết liệt, hiệu quả.

Ngoài ra, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn rầy nâu - rầy lưng trắng, chuột... tiếp tục phát sinh gây hại.

Để chủ động phòng chống sinh vật gây hại, bảo vệ và giữ vững năng suất lúa vụ Xuân 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, quận, các sở, ngành và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, quận tăng cường cán bộ kỹ thuật, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc nông dân phòng trừ một số đối tượng sinh vật gây hại lúa Xuân 2020:

- Đối với bệnh đạo ôn: Tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn trên lá; đặc biệt chú trọng hướng dẫn nông dân phun trừ ngăn chặn bệnh đạo ôn gây hại cổ bông trên giống nhiễm trỗ từ cuối tháng 4/2020 đến trung tuần tháng 5/2020 theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Chỉ đạo nông dân phun trừ từ sau ngày 20/4/2020 trở đi trên những diện tích có mật độ sâu non từ 20 con/m2 trở lên; những diện tích có mật độ sâu cao hàng trăm con/m2 nhất thiết phải phun lại lần 2 (lần 2 phun sau lần thứ nhất từ 3 - 5 ngày).

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại khác như bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột hại,...

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Sở tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng; điều tra, phát hiện, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn và các đối tượng khác để kịp thời thông báo, chỉ đạo; tuyên truyền hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không để tình trạng lợi dụng chống dịch Covid-19 để tăng giá hoặc bán hàng không đảm bảo chất lượng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại lúa và những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Sở Công Thương phối hợp Cục Quản lý thị trường Hải Phòng chỉ đạo đội quản lý thị trường các huyện, quận phối hợp với địa phương quản lý chặt chẽ vật tư nông nghiệp và tạo điều kiện cho đơn vị cung ứng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ đầy đủ, đảm bảo chất lượng cho các đợt phòng trừ sinh vật gây hại đạt hiệu quả.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, các Đài Truyền thanh địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền công tác phòng chống sinh vật gây hại trên lúa từ nay đến cuối vụ để nông dân được biết và chủ động thực hiện.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh...chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2020 đạt kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQ VN TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Cục BVTV; Cục Trồng trọt;
- Các Sở: NN và PTNT, CT;
- UBND các huyện, quận;
- Các Hội đoàn thể TP;
- Chi cục TT và BVTV, TTKN;
- Đài PTTH HP, Báo HP;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- CVP, PCVP;
- CV: NN;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chuyến