Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Nghệ An, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016 - 2017

Căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục;

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2015 - 2016 và tình hình thực tế phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 33-Ctr/TU ngày 27/10/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế,

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh quán triệt phương hướng và tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017, cụ thể:

I. Phương hướng năm học 2016 - 2017:

Tăng cường kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục đào tạo: Giáo dục mầm non chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; Giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định; Giáo dục chuyên nghiệp chú trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao và gắn với nhu cầu thị trường lao động; giáo dục thường xuyên chú trọng thực hiện hiệu quả đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

II. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017:

1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đào tạo:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 27/10/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, có biện pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về Giáo dục và Đào tạo.

Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo. Chủ động phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông để cung cấp thông tin phản ánh tình hình và các hoạt động của Ngành tại các Hội nghị Giao ban báo chí. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; Rà soát các cơ chế, chính sách về giáo dục đào tạo, bổ sung những cơ chế, chính sách mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phù hợp với tiến trình đổi mới giáo dục và đào tạo.

Tăng cường phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp trong quản lý giáo dục; Tăng cường quản lý các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn theo đúng quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương, quan tâm khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành ở các cấp học. Tăng cường thanh tra quản lý nhà nước về các nội dung mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị dạy học, việc liên kết đào tạo, công tác tuyển sinh, về thu chi, về dạy thêm, học thêm. Quan tâm thanh tra các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục ngoài nhà trường và các vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất CNTT, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dạy học tin học. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Đổi mới, cải tiến việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả; Phê phán những hành vi tiêu cực trong thi cử; Kiên quyết đẩy lùi bệnh thành tích trong giáo dục. Quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, các nhân tố mới, điển hình.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:

2.1. Nhiệm vụ chung của các cấp học:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học. Tập trung chỉ đạo hoạt động chuyên môn theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong giờ dạy trên lớp, bảo đảm cung cấp đủ kiến thức, kỹ năng. Thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng năng lực học sinh. Tăng cường các biện pháp thực hiện chương trình hướng nghiệp, chương trình giáo dục ngoài nhà trường cho học sinh; Phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp, giáo dục và đào tạo nghề học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn chặn bạo lực trong học sinh, sinh viên. Tăng cường giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hoá dân tộc. Quan tâm đúng mức công tác vệ sinh, y tế trường học, phấn đấu 100% trường học có công trình vệ sinh, có nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn phục vụ nhu cầu của học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên. Triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong tất cả các ngành học, bậc học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chăm lo chất lượng giáo dục, chất lượng giáo viên vùng miền núi và dân tộc.

2.2. Giáo dục mầm non:

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi một cách vững chắc. Phát triển quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non hợp lý ở từng địa bàn, chú ý khu vực đô thị, các khu công nghiệp.

Rà soát, điều chỉnh và tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Tăng cường cơ sở vật chất trường học, góp phần nâng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tập trung ưu tiên cho mẫu giáo 5 tuổi. Tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở thể nhẹ cân và ở thể thấp còi. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Đổi mới hoạt động, chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; Tăng cường các hoạt động vui chơi và hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, chú trọng hình thành các thói quen phù hợp với độ tuổi của trẻ; chú trọng chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số; bồi dưỡng kiến thức và phương pháp chăm sóc trẻ tại gia đình, cộng đồng.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình giáo dục mầm non và Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non. Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là cơ sở mầm non ngoài công lập. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực chăm lo phát triển giáo dục mầm non, tích cực xóa phòng học tạm, học nhở, đầu tư thêm đồ dùng, đồ chơi phục vụ trẻ.

2.3. Giáo dục tiểu học:

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; Tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; Đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học. Áp dụng mô hình trường học mới theo hình thức tự nguyện và phù hợp với điều kiện của địa phương, của nhà trường,

Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Tiếp tục mở rộng quy mô một cách hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học ngoại ngữ trong trường tiểu học.

2.4. Giáo dục trung học:

Tiếp tục thực hiện giảm tải chương trình giáo dục phổ thông bằng việc giao quyền chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cho các cơ sở giáo dục trung học; Đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.

Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; Đa dạng hoá các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; Phụ đạo, kèm cặp, giúp đỡ học sinh yếu kém ngay từ đầu năm học để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học ngoại ngữ trong trường trung học.

Thực hiện mô hình trường học mới ở cấp THCS với những điều chỉnh phù hợp điều kiện thực tiễn và đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Chủ trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng.

Khẩn trương lập kế hoạch triển khai, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phương án thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017 nhằm tạo chủ động cho các nhà trường trong việc tổ chức dạy và học, tạo tâm lý ổn định, tự tin cho học sinh.

2.5. Giáo dục thường xuyên:

Thực hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; Tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc học tập suốt đời; Tiếp tục triển khai các hoạt động để thực hiện các mục tiêu xây dựng xã hội học tập ở địa phương; kiện toàn, củng cố mô hình hoạt động trung tâm GDTX cấp huyện và trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nến, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDTX; mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề và tổ chức hoạt động khởi nghiệp tại cơ sở GDTX; Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, cấp trung học cơ sở.

Tiếp tục đổi mới hoạt động của thư viện trường học, xây dựng tủ sách lớp học, phát triển văn hóa đọc gắn liền với đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học.

Tăng cường công tác quản lý các hình thức liên kết kết, liên thông đào tạo, các lớp đào tạo từ xa, vừa học vừa làm; Đẩy mạnh việc rà soát, thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy và học tại các Trung tâm dạy tin học, ngoại ngữ, du học, kỹ năng sống, vv. Tăng cường quản lý các trung tâm, cơ sở tin học, ngoại ngữ ngoài công lập.

2.6. Giáo dục chuyên nghiệp:

Tập trung đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học gắn với chuẩn năng lực phù hợp với Khung trình độ quốc gia, thúc đẩy sự hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp; Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS và THPT, triển khai thực hiện chương trình đào tạo cho học sinh tốt nghiệp THCS vào học TCCN.

Tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các chương trình đào tạo TCCN gắn với việc bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo; Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực TCCN, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Ưu tiên phát triển một số ngành đào tạo chất lượng cao.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn du học, đặc biệt là du học nghề, đồng thời tăng cường quản lý đối với loại hình hoạt động này trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước đối với các cơ sở đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động thành lập trường, cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục, thực hiện quy chế đào tạo, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ qun lý giáo dục đào tạo:

Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới.

Thực hiện và phối hợp thực hiện đúng quy định việc điều chuyển, tuyển dụng giáo viên một cách chặt chẽ, đảm bảo chất lượng; Quan tâm tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp có nhiều thành tích trong học tập là con em vùng đồng bào dân tộc về dạy tại địa phương; Bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ giáo viên phù hợp với năng lực, đảm bảo mỗi bộ môn của từng trường có ít nhất 01 giáo viên giỏi.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên đã ban hành. Tiếp tục rà soát, thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tích cực giải quyết giáo viên dôi dư, chấn chỉnh tình trạng hợp đồng giáo viên trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đặc biệt là đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo công tác đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong trường học. Chú ý công tác phát triển Đảng trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập.

4. Tăng cường cơ sở vật chất trường học:

Tiếp tục chỉ đạo tham mưu bổ sung, hoàn thiện chính sách, cơ chế tài chính giáo dục đào tạo, nhất là chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên. Ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục, đào tạo trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Sử dụng quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục đào tạo. Tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển giáo dục ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là cơ sở vật chất hệ thống trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú, góp phần cải thiện điều kiện dạy học và sinh hoạt của học sinh.

Tích cực chỉ đạo thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, vận động nhân dân ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất trường học nhằm huy động nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

III. Các giải pháp cơ bản:

1. Tạo sự đồng thuận trong xã hội về đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo; Tăng cường tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu, chia sẻ, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ đổi mới giáo dục và đào tạo.

2. Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo; Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan Báo chí để cung cấp thông tin phản ánh tình hình và các hoạt động của Ngành, biểu dương người tốt, việc tốt, đặc biệt phản ánh kịp thời những điển hình thực hiện tốt, hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ năm học.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu; Rà soát các cơ chế, chính sách về giáo dục đào tạo, đề xuất bổ sung và xây dựng các cơ chế, chính sách mới nảy sinh từ thực tiễn, phù hợp với tiến trình đổi mới giáo dục để thúc đẩy sự phát triển giáo dục và đào tạo.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục; Đổi mới, cải tiến việc tổ chức để nâng cao chất lượng, hiệu quả các Hội nghị, hội thảo, tập huấn trong ngành; tiếp tục rà soát, cải tiến các thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả, tránh phiền hà cho công dân và các tổ chức.

5. Tăng cười công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng công tác kiểm tra nội bộ, hoạt động của Thanh tra nhân dân trong các cơ sở giáo dục đào tạo, đẩy mạnh công tác đánh giá, kiểm định chất lượng, công tác thi đua khen thưởng góp phần chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

6. Đẩy mạnh xã hội giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đồng thuận hướng tới mục tiêu đổi mới và phát triển giáo dục; Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; Huy động các nguồn lực trong xã hội và cộng đồng để tăng cường điều kiện đảm bảo cho giáo dục và đào tạo.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ngành có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và đề nghị các Cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2016 – 2017./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c),
- TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB.MTTQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An;
- Cổng Thông tin điện tử;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Hội Cựu giáo chức tỉnh;
- Các trường ĐH, CĐ, TC trên địa bàn
- Các tổ VX, TH;
- Lưu VP, UB (…)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông