Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

CHỈ THỊ

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW NGÀY 25/12/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA”

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền của tỉnh đã không ngừng quan tâm, chăm lo giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên; đẩy mạnh công tác tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Nhờ đó, nhận thức, tư tưởng chính trị của thanh niên trong tỉnh ngày càng được nâng lên. Hầu hết thanh niên có thái độ chính trị đúng đắn và xác định được trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ tổ quốc, có ý thức chấp hành pháp luật, tự giác thực hiện bổn phận và tích cực tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện vì cộng đồng.

Tuy nhiên, tình hình thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, yếu kém: Cấp ủy, chính quyền ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm, chú trọng đến công tác thanh niên nói chung và nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên nói riêng nên chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện; một bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống vật chất, thiếu tính xung kích cống hiến; chưa ý thức được hết âm mưu của các thế lực thù địch nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, xúi giục, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tình trạng thanh niên thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định ngày càng gia tăng. Học vấn của một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp; nhiều thanh niên còn thiếu kiến thức và kỹ năng trong hội nhập quốc tế; tính độc lập chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn hạn chế; số thanh niên chưa được tập hợp vào tổ chức Đoàn - Hội còn chiếm tỷ lệ cao, nhất là thanh niên trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thanh niên vùng đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp, dẫn đến tình hình an ninh trật tự, môi trường xã hội của thanh niên bị ảnh hưởng.

Để triển khai tốt Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Bình Phước ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước,

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã

a) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, sự đồng thuận trong thực hiện công tác chăm lo cho thanh niên nói chung, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị nói riêng.

b) Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, các chiến lược quốc gia, nhất là Chiến lược phát triển thanh niên Bình Phước giai đoạn 2011-2020, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Khẩn trương hoàn thành và triển khai có hiệu quả các Đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm, giai đoạn và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đã nêu ra trong Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh; thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra theo đúng tiến độ.

c) Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động cụ thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình để cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 29/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Trong Chương trình hành động cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

d) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/11 hàng năm.

2. Đề nghị Tỉnh đoàn

a) Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 29/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, tư tưởng chính trị cho thanh niên, đấu tranh với các âm mưu lôi kéo, kích động thanh niên tham gia các hoạt động sai trái, phát hiện những diễn biến mới trong thanh niên để điều chỉnh cho kịp thời; thường xuyên phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên trên địa bàn tỉnh.

c) Tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên; chú trọng xây dựng mô hình tổ chức và phương thức tập hợp thanh niên thông qua các phương tiện truyền thông, các kênh mạng xã hội; thu hút lực lượng thanh niên ở địa bàn dân cư và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 16/04/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh).

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể: Vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để thanh niên học tập, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

4. Giao Sở Nội vụ

a) Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung ngay sau khi Quốc hội thông qua.

b) Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

c) Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và đề nghị Tỉnh đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Vụ CTTN - Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các ĐV SN trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Tỉnh đoàn;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT(T-CT1-26/5)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm