Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 9 năm 2023

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 với Chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành thành phố có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức quán triệt, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục; đồng thời, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố;

b) Tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình; Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023 - 2024; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đảm bảo biên chế cho các cấp học, bậc học; tiếp tục thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020 - 2025) trên địa bàn thành phố Cần Thơ; chú trọng triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo Quyết định 1485/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

c) Nghiên cứu, vận dụng và chỉ đạo thực hiện linh hoạt, phù hợp và hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2023, cụ thể:

- Rà soát, thực hiện đảm bảo chỉ tiêu huy động học sinh ra lớp đối với các cấp học, bậc học, chú ý việc huy động trẻ nhà trẻ, mẫu giáo đạt chỉ tiêu giao; tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện học sinh các cấp học phù hợp với điều kiện của từng địa phương;

- Tiếp tục đảm bảo các điều kiện để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông 2018; trong đó, lưu ý việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học; tổ chức biên soạn, giảng dạy tài liệu giáo dục địa phương đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng;

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cấp học; thực hiện kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực người học, đảm bảo công bằng, chính xác và đánh giá đúng thực chất; quan tâm công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học, bậc học;

- Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho học sinh, đặc biệt là lớp 4, lớp 8, lớp 11 không để xảy ra tình trạng thiếu sách ngay đầu năm học; phối hợp với chính quyền địa phương và đoàn thể các cấp vận động, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu vào đầu năm học;

- Tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức triển khai phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; thực hiện tốt các chính sách về thi đua, khen thưởng nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng, tôn vinh các mô hình hay, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

d) Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ; tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận thành phố Cần Thơ đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; tăng cường định hướng giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở, gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương;

đ) Phối hợp với các sở, ban ngành thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác quy hoạch, xây dựng mạng lưới trường, lớp học; phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, trang thiết bị dạy và học theo hướng tập trung, ưu tiên nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; quan tâm quản lý tốt cơ sở vật chất trường học, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, đồ dùng dạy học đã được đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học theo đúng quy định và đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025;

e) Tăng cường hoạt động giáo dục thể chất và y tế trường học; chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trong nhà trường; tổ chức, triển khai hiệu quả Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Bồi dưỡng, huấn luyện đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực, cấp toàn quốc;

g) Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”; Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 2030”; Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục; xây dựng văn hóa học đường, chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết; đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng, chống các tệ nạn và bạo lực xã hội có nguy cơ lây lan vào trường học, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục học đường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh;

h) Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy về giáo dục thông minh, học tập suốt đời, trọng tâm là học ngoại ngữ; Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án Xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đối với lĩnh vực giáo dục thông minh” và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025”. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục;

i) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm duy trì môi trường giáo dục lành mạnh;

k) Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh truyền thông nội bộ; chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt, gương nhà giáo tiêu biểu, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia, giám sát, phản biện của xã hội đối với quá trình thực hiện đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể

3. Các Sở, ban ngành thành phố

Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc triển khai kế hoạch, cân đối ngân sách, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, góp phần thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục thành các chương trình, kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý; đồng thời, thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền;

b) Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; huy động trẻ mầm non, học sinh đúng độ tuổi ra lớp đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao; tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao nhất các nguồn lực hiện có; củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng xóa mù chữ và phổ cập giáo dục các cấp học;

c) Ưu tiên cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Rà soát điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, từ đó có phương án đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học, bồi dưỡng đội ngũ thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

d) Đảm bảo đủ biên chế viên chức quản lý giáo dục, đủ số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, lộ trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tạo điều kiện cho đội ngũ được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định;

đ) Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các cơ sở giáo dục trực thuộc; xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, lớp 9; bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn, huy động các nguồn lực tài chính đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- VP Thành ủy và các Ban XD Đảng;
- Các Ban của HĐND TP;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn TP;
- UBMTTQVN TP và các Đoàn thể;
- Các sở, ban ngành TP;
- Báo Cần Thơ;
- Đài PT&TH TPCT;
- Hội Khuyến học TP;
- UBND quận, huyện;
- VP.UBND TP (3C);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT,ND.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thực Hiện