Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ KHUYẾN KHÍCH THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững; là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Việc đầu tư khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yêu cầu bức thiết hiện nay để nâng cao năng lực tiếp cận, làm chủ và ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, phương pháp quản lý tiên tiến, nâng cao năng lực của doanh nghiệp,... nhằm tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao, phát triển nền khoa học và công nghệ của tỉnh đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, tiếp cận với trình độ thế giới làm cơ sở vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Những năm qua, nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương đầu tư cho khoa học và công nghệ còn hạn hẹp chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển của tỉnh, do đó cần huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó việc huy động các nguồn vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp là cần thiết. Một trong những phương thức phù hợp hiện nay là khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp.

Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp (gọi tắt là Quỹ) thuộc sở hữu doanh nghiệp, hình thành chủ yếu từ các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp, các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp, trong và ngoài nước, phục vụ cho mục tiêu, yêu cầu phát triển của mỗi doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền cao nhất của doanh nghiệp ra quyết định thành lập, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy tổ chức của Quỹ. Theo đó, Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp là một phương thức đóng vai trò rất quan trọng nhằm tăng cường hoạt động KH&CN, đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, phát triển chuỗi giá trị, nâng cao giá trị đóng góp của KH&CN đối với tăng trưởng của nền kinh tế.

Nhằm đẩy mạnh việc khuyến khích thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu:

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh:

a) Tổ chức tuyên truyền, tập huấn các văn bản pháp luật khuyến khích thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn thủ tục thành lập, tổ chức và hoạt động, nội dung chi của Quỹ và quản lý Quỹ theo đúng quy định của Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013, Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp.

2. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật cho doanh nghiệp các nội dung: Cách tính toán mức trích lập và sử dụng Quỹ, kê khai mức trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; cách xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Ngân sách Nhà nước và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp khi doanh nghiệp không sử dụng Quỹ hoặc sử dụng Quỹ không hết 70% số Quỹ đã trích hoặc sử dụng Quỹ không đúng mục đích; trách nhiệm của doanh nghiệp về việc quản lý và sử dụng Quỹ khi có sự thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp.

3. Các doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN:

- Thực hiện nội dung chi và quản lý Quỹ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi về quản lý Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện việc lập báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh;
- Báo Cao Bằng;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- CV các phòng: KT, TH;
- Lưu: VT, CN.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh