Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 06 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈNH TRANG, BÓ GỌN, NGĂN CHẶN PHÁ HOẠI, KHAI THÁC TRÁI PHÉP HỆ THỐNG CÁP VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Mạng lưới Viễn thông là tài sản, huyết mạch thông tin quốc gia, công cụ phục vụ cho sự chỉ đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước, phương tiện thông tin liên lạc không thể thiếu đối với mọi tổ chức, cá nhân trong đời sống và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong thời gian qua, tình trạng khai thác trái phép, phá hoại cáp viễn thông đã xảy ra một số nơi; việc phát triển và quản lý hạ tầng hệ thống cáp treo còn nhiều hạn chế, bất cập như: cáp viễn thông cùng với cáp truyền hình, cáp điện, cáp thuê bao, cáp vãng lai... được treo đan chéo nhiều lớp, võng không đều trên các tuyến phố làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị, không bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Để đảm bảo an toàn, khai thác và phát triển các tuyến cáp viễn thông nói riêng và cơ sở hạ tầng viễn thông nói chung; đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Cáp viễn thông là tài sản quốc gia. Mọi tổ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ bảo vệ. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác trái phép, phá hoại dưới bất kỳ hình thức nào đối với cơ sở hạ tầng viễn thông.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp về phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi trộm cắp thiết bị viễn thông, phá hoại cơ sở hạ tầng viễn thông.

b) Làm đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc phá hoại, khai thác trái phép cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, ngăn chặn, khắc phục kịp thời và điều tra xử lý sai phạm.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp viễn thông tại các tuyến phố, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

d) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng và nghĩa vụ phải bảo vệ đối với các tuyến cáp viễn thông.

3. Sở Công Thương

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng phế liệu cáp viễn thông do khai thác trái phép.

b) Chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan thực hiện việc chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp treo trên cột điện; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp theo quy định.

4. Sở Giao thông vận tải

a) Trước khi triển khai thi công các dự án giao thông (xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo) phải thông báo phạm vi thi công đến các đơn vị chủ quản cáp viễn thông để phối hợp với các nhà thầu thi công có biện pháp bảo vệ để không ảnh hưởng đến hệ thống cáp viễn thông.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai việc chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị.

6. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp Sở Thông tin truyền thông và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn.

b) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã, phối hợp các cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá hoại, khai thác trái phép hệ thống cơ sở hạ tầng Viễn thông, cố tình cản trở việc chỉnh trang, phát triển hạ tầng Viễn thông.

7. Sở Xây dựng

Chỉ đạo các đơn vị liên quan khi xây dựng các khu công nghiệp, các khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư... thông báo cho các đơn vị sở hữu hệ thống cáp liên quan để triển khai các biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản nhằm hạn chế việc lợi dụng hoạt động trên để dò tìm, khai thác trái phép, phá hoại các tuyến cáp viễn thông.

9. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Khi tiến hành xây dựng các hạng mục, công trình phải có các biện pháp bảo đảm hệ thống cáp viễn thông không bị ảnh hưởng. Phối hợp cùng với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý các vụ việc phá hoại, khai thác trái phép cáp viễn thông; phối hợp triển khai việc chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn, khu vực quản lý.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng và nghĩa vụ phải bảo vệ đối với các tuyến cáp viễn thông; triển khai thực hiện việc chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn.

b) Đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh, an toàn đối với hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá hoại, khai thác trái phép hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông, cố tình cản trở việc chỉnh trang, phát triển hạ tầng viễn thông.

11. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

a) Tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của công trình viễn thông, các tuyến cáp viễn thông, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ, tố giác các hành vi vi phạm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần đảm bảo an ninh thông tin liên lạc trên địa bàn.

b) Đăng tải kịp thời, chính xác thông tin về những hành vi khai thác trái phép, phá hoại các tuyến cáp viễn thông và kết quả xử lý các hành vi đó.

12. Các đơn vị sở hữu cáp

a) Tăng cường công tác quản lý các tuyến cáp mình đang sử dụng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, thông tin liên lạc.

b) Có các phương án làm giảm tối thiểu ảnh hưởng khi xảy ra sự việc phá hoại, khai thác trái phép, làm hư hại các tuyến cáp.

c) Khi đầu tư phát triển mạng lưới viễn thông tại các tuyến đường mới trong đô thị, các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu đô thị mới phải thực hiện đi ngầm hoặc có biện pháp bó gọn.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, giám sát, tổng hợp, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB MTTQVN và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- TT Công báo - tin học;
- Lưu: VT, VX1.
Gửi: - Bản giấy: Các TP không nhận bản điện tử;
- Bản điện tử: Thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiện