Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CẤM KHAI THÁC TRÁI PHÉP CÁP NGẦM VIỄN THÔNG DƯỚI BIỂN

Trong thời gian qua, một số phương tiện ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Kiên Giang lợi dụng việc đánh bắt hải sản để khai thác cáp ngầm viễn thông dưới biển vận chuyển vào bờ tiêu thụ đã bị Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền giáo dục nhiều lần và cho làm bản cam kết không tái phạm, nhưng một số chủ phương tiện đánh bắt hải sản không chấp hành.

Việc khai thác cáp ngầm dưới biển đã gây ra tình trạng xáo trộn hoạt động đánh bắt hải sản, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của ngư dân. Nghiêm trọng hơn có thể gây thiệt hại đến các công trình, thiết bị quân sự, dân sự của Nhà nước lắp đặt dưới đáy biển, gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường trên biển, xâm phạm chủ quyền vùng biển các nước khác trong khu vực…

Để chấm dứt tình trạng khai thác trái phép cáp ngầm viễn thông dưới biển nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ thị:

1. Nay nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác, trục vớt, thu gom trái phép cáp ngầm viễn thông dưới biển với mọi hình thức.

2. Giao các sở, ngành: Bưu chính - Viễn thông, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thủy sản, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong ngư dân (kể cả ngư dân các tỉnh bạn đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) chấp hành nghiêm chỉ thị này.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các ban, ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các con chíp có chứa phóng xạ hạt nhân (có được các con chip này trong số cáp ngầm trước đây), đồng thời tăng cường các biện pháp rà soát, xác minh phát hiện và thu hồi bảo quản theo quy định.

4. Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Thanh tra Thủy sản, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn phụ trách để phát hiện bắt giữ, xử lý đúng pháp luật các trường hợp khai thác, vận chuyển, chứa chấp, tiêu thụ trái phép cáp ngầm viễn thông dưới biển. Không cho xuất bến hành nghề đối với các phương tiện có mang theo các dụng cụ phục vụ cho việc khai thác trái phép cáp ngầm như: máy cắt, mô tơ điện, lưỡi đá.

5. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, các cơ quan liên quan phải thống nhất chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; đồng thời đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho các ghe tàu hoạt động bình thường theo ngành nghề được phép.

6. Yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

7. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ ( để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Bộ Quốc Phòng;
- TTr. TU, HĐND Tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các Đoàn thể;
- Các sở, Ban, ngành (để th/h);
- UBND các H, TX, TP (để th/h);
- Website Chính phủ;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT; V1.3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên