Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 6 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Trong những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã có nhiều quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra được kiềm chế, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và tạo môi trường đầu tư an toàn. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ hiện nay đang diễn biến phức tạp, nhiều vụ cháy đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhà nước, tài sản và tính mạng của nhân dân.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác PCCC và CNCH, chủ động phòng ngừa, hạn chế các nguy cơ gây cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 4759/UBND-NC ngày 03/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH; các địa phương tổ chức kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại các khu dân cư tập trung đông người, chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng xăng dầu và các cơ sở kinh doanh, sản xuất khác có nguy cơ cháy, nổ nằm xen kẻ trong khu dân cư; chỉ đạo khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót gây mất an toàn PCCC tại các khu vực có nguy cơ dễ xảy ra cháy, nổ; có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC; địa phương nào để xảy ra cháy lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Công an tỉnh.

- Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC; phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan tổ chức tổng kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở trọng điểm và cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC.

- Tăng cường lực lượng, phương tiện thường trực để chủ động dập tắt kịp thời các sự cố cháy, nổ xảy ra; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác CNCH theo quy định tại Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy.

- Lập dự án đầu tư xây dựng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH tại huyện Núi Thành trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

3. Các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC tại cơ quan, doanh trại, nhất là tại các kho bảo quản vật tư, vũ khí, vật liệu nổ, xăng dầu...; củng cố lực lượng, trang bị phương tiện, xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong xây dựng cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, duy trì các điều kiện PCCC theo đúng quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng cường thời lượng đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, trong đó cần tập trung tuyên truyền nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định công tác CNCH của lực lượng PCCC tới các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở kinh tế và toàn thể nhân dân; đồng thời đưa tin biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, cách làm hay trong công tác PCCC và CNCH để nhân rộng trong toàn xã hội.

6. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; tổ chức kiểm tra, rà soát và lập danh sách các cửa hàng xăng dầu, chợ không đảm bảo các điều kiện an toàn, nhất là các cơ sở không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC đối với các công trình lân cận; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng giải quyết trong tháng 9/2014.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương có rừng trong phạm vi, trách nhiệm của mình triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 494/UBND-KTN ngày 14/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp PCCC rừng năm 2014; đồng thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về PCCC rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Xác định và cảnh báo sớm các khu rừng có nguy cơ cháy cao; hướng dẫn địa phương, chủ rừng xây dựng phương án PCCC rừng trong lâm phận được giao; tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng thực hiện tốt công tác PCCC rừng; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc sử dụng lửa trong khi làm nương rẫy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác PCCC rừng.

8. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các đơn vị quản lý công trình xây dựng, các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị tư vấn thực hiện đúng các quy định về phê duyệt, thẩm định và nghiệm thu công trình PCCC; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo cho việc PCCC trước mắt và lâu dài.

9. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí chi cho hoạt động PCCC và CNCH để ghi vào danh mục chi ngân sách quốc phòng, an ninh của tỉnh hàng năm; cân đối, bổ sung nguồn vốn năm 2014 để Công an tỉnh sớm xây dựng trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và CNCH tại huyện Núi Thành và đảm bảo trang bị phương tiện chữa cháy và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật PCCC, Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này; giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang