Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CỦNG CỐ THẾ TRẬN AN NINH NHÂN DÂN KẾT HỢP CHẶT CHẼ VỚI THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VỮNG CHẮC

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân đạt được những kết quả tích cực. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Công an với Quân sự, Biên phòng và các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng được triển khai đồng bộ, có hiệu quả với các kế hoạch tác chiến được triển khai cụ thể, qua đó đã làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giải quyết từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để phát sinh phức tạp, trở thành “điểm nóng”. Nhờ vậy, tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ở một số địa bàn, lĩnh vực vẫn còn một số hạn chế nhất định; một số cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác này; việc phối hợp, hiệp đồng xử lý tình huống có lúc thiếu chặt chẽ, bị động, lúng túng; công tác phân tích, dự báo chiến lược còn thiếu chiều sâu; việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự có lúc còn thiếu thường xuyên; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nơi còn mang tính hình thức…

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chủ nghĩa dân tộc cực đoan có xu hướng gia tăng. Tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, triệt để khai thác những mâu thuẫn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đăng tải bài viết gây hoang mang dư luận, tuyên truyền, xuyên tạc để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, sử dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”, “tôn giáo, dân tộc” hòng làm thay đổi chế độ chính trị nước ta. Cùng với an ninh truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang ngày càng gia tăng, tiếp tục là thách thức lớn đối với nền an ninh quốc gia. Trước tình hình trên đòi hỏi các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân phải tiếp tục chung sức, đồng lòng, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu nòng cốt và triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả để xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trong tình hình hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tích cực thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước các quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; trọng tâm là: Kết luận số 44/KL-TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 44-NQ-TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ; Đề án số 03/ĐA-BCA ngày 27/01/2023 của Bộ Công an về “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”…

2. Các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai có hiệu quả thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Xây dựng chương trình, kế hoạch về xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, nhằm giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

3. Thường xuyên củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư; lựa chọn người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở; chú trọng bồi dưỡng chính trị, trình độ chuyên môn để cán bộ cơ sở có đủ năng lực làm nòng cốt tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

4. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Công an tỉnh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, tình hình, nâng cao khả năng dự báo và tham mưu chiến lược, xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ban, ngành có liên quan trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; rà soát, bổ sung quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện các chương trình phối hợp giữa các lực lượng chức năng.

6. Chú trọng và đẩy mạnh công tác thực tiễn, nghiên cứu bổ sung phát triển, từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận về chiến lược xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận, vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh, trật tự.

7. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị này; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (Cục XDPTBVANTQ);
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy Huế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Đài PTTH, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2024 về tăng cường xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

  • Số hiệu: 11/CT-UBND
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Người ký: Nguyễn Thanh Bình
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản