Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA GÂY TIẾNG ỒN, GÂY MẤT AN NINH TRẬT TỰ TẠI KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thời gian qua, trên đa bàn tnh các loại hình hot đng nghệ thuật, thdục, thể thao, vui chơi gii trí phát triển đa dạng, phong phú phục vụ tt nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân. Tuy nhiên, gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều hoạt động gây ô nhiễm tiếng n trong khu dân cư, khu vực đô th, các địa điểm công cộng như: sử dụng xe gn máy bán kẹo kéo kèm theo hát karaoke; các ban nhạc sống cố định nhà hàng ăn ung, quán cà phê, câu lạc bộ hát với nhau; các cơ sở, cá nhân cho thuê dàn nhạc sống, dàn karaoke di động đến phục vụ tại các h gia đình, cá nhân trong các đám tiệc, sinh hoạt văn hóa gia đình; dịch vụ mnhạc sdụng h thng loa âm thanh với công sut lớn, sdụng liên tục, k c gi cao đim, các hoạt đng qung cáo, các đi tượng rao bán hàng rong, hát rong bằng các Loa di động có công suất lớn đã gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự và làm nh hưng đến môi trường sng của người dân, gây bức xúc trong Nhân dân và du khách.

Đkhắc phục tình trng trên và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dch vụ văn hóa; chấn chnh các hành vi vi phạm, đưa hoạt động này vào nề nếp, lành mạnh, Ủy ban nhân dân các S, ban ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố thực hin ngay mt sviệc sau:

1. Th trưng các S, ban, ngành tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phcó trách nhiệm:

a) Tuyên truyền, giáo dục ý thức chp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ, công chức, vn chức, người lao động và Nhân dân cơ quan, đơn v, địa pơng, thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và nơi công cộng; chđộng triển khai và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan ng cưng chỉ đạo, quản lý và kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dch vụ văn hóa theo quy định của pháp lut; điều chnh, b sung đưa vào quy ước, hương ước những vn đphát sinh mới liên quan đến các hoạt đng văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa chưa được quy định cụ th trong các văn bn pháp luật hiện hành.

b) Tăng cường chỉ đạo, qun lý cht chvà kiểm tra, x lý nghiêm đối vi các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật; điều chỉnh, bổ sung đưa vào quy ước, hương ước tại thôn, khu phố, tổ dân phố những loại hình sinh hoạt văn hóa văn minh, tiến bộ, đậm đà bản sc dân tộc để người dân thực hiện và cảnh báo những loại hình văn hóa độc hại, phản văn hóa để phòng ngừa.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nội dung hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật.

b) Xây dựng quy chế quản lý, tổ chức tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

c) Hướng dẫn mẫu quy ước đồng thuận của khu dân cư về tổ chức hoạt động văn hóa trong các đám tiệc, trong sinh hoạt văn hóa gia đình để các địa phương thực hiện.

d) Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố:

- Phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức thanh tra, kim tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nội dung hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch khảo sát, thống kê, nắm tình hình các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa không đăng ký kinh doanh trên địa bàn để bắt buộc phải đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông suốt để chấp hành tốt các quy định pháp luật về nội dung hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật và quy ước, hương ước ở cơ sở.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị này.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo thẩm quyền.

b) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và quy định xử lý vi phạm về tiếng ồn cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tham mưu quản lý về môi trường cấp huyện, cấp xã.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở có hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo thẩm quyền.

5. Sở Công Thương có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh kiểm tra, xử lý các cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm quy định pháp luật trong kinh doanh dịch vụ văn hóa.

b) Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa nhưng không đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng đường bộ vào các hoạt động văn hóa của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận có trách nhiệm:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn, về các hoạt động văn hóa lành mạnh, không lành mạnh, trái pháp luật, về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,... đcán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân biết, nghiêm chỉnh chấp hành.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) T chc phổ biến, tuyên truyền sâu, rộng các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ, Nhân dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa phương; xây dựng quy ước đồng thuận cộng đồng khi tổ chức chương trình ca nhạc nơi công cộng, trong các đám tiệc tại gia đình để địa phương thực hiện.

b) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện,... tăng cường kiểm tra hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của Nhân dân tại khu dân cư; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; khảo sát, thống kê các tổ chức, cá nhân kinh doanh cho thuê phương tiện, thiết bị âm thanh di động ở địa phương nhưng không đăng ký kinh doanh để hướng dẫn, nhắc nhở phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

c) Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí không đúng quy định.

d) Thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của địa phương để Nhân dân biết và phản ảnh những hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự khu dân cư, làm ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghngơi của Nhân dân đến cơ quan có thm quyn để có biện pháp xử lý.

đ) Chỉ đạo các phòng, ban, Chtịch y ban nhân n các xã, phưng, thị trn phi hợp tuyên truyn, kiểm tra, xử nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hot động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy đnh pháp luật

9. Đnghị Ủy ban Mt trn Tquốc Việt Nam tnh và các hội, đoàn thể cấp tnh tchức quán triệt, tuyên truyền, vn động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này; kịp thời phản ảnh các trường hợp hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư, làm nh hưng đến việc học tp, sinh hoạt, ngh ngơi của nhân dân đến các cơ quan có thm quyn.

Trước ngày 31/01 hằng năm, các S, ban, ngành và địa phương liên quan báo cáo việc thực hin các nhiệm vụ được giao ti Chthị này và gi v S Văn hóa, Thể thao và Du lịch đ tng hp, báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân tnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cu Thủ trưởng các Sở, ngành, Ch tch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu qu Chỉ thị này cho đến khi có chỉ đạo mi./.

 


Nơi nhận:
- B Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UB Mặt trận TQVN tỉnh;
- Các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- B
áo Ninh Thun, Đài PT -TH tnh;
- VPUB
: LĐ, các Phòng ban, đơn vị;
-
Lưu: VT, VXNV. Đ

CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam