Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-TU ngày 05 tháng 3 năm 2005 của Thành ủy Cần Thơ, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị, về Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Ngày 27 tháng 5 năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xây dựng phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; cùng với quá trình phát triển KT-XH, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đạt được những kết quả khá quan trọng. Từ năm 2005 đến nay, lượng khách đến Cần Thơ tăng trưởng bình quân 12 - 15 %/năm, năm 2013 số lượng du khách đạt trên 1,2 triệu lượt, góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tuy nhiên, hoạt động du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và vị trí hiện tại. Đầu tư du lịch còn mang tính tự phát, manh mún, chưa có khu, điểm du lịch tầm cỡ, sản phẩm du lịch thiếu tính độc đáo, thiếu đồng bộ, liên kết chưa cao, ít sáng tạo, nguồn nhân lực du lịch còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển du lịch, nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 của Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức đến tất cả cán bộ trong ngành và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển du lịch trong tình hình hiện nay; đầu tư cho du lịch là đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển du lịch phải gắn liền với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đồng thời đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác tham mưu quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố:

- Xây dựng kế hoạch phát triển ngành du lịch trong từng giai đoạn phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh du lịch;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Công an thành phố hướng dẫn, kiểm tra hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các cơ sở Karaoke, vũ trường, masage, du thuyền trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm tạo môi trường du lịch an toàn, tin cậy cho du khách;

- Phối hợp với các ngành, các cấp trong việc hướng dẫn các chủ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trong ngành chấp ngành nghiêm chỉnh các quy định Nhà nước về hoạt động du lịch; tăng cường sự phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong du lịch.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, Cục Thuế thành phố và các ngành có liên quan tham mưu cho UBND thành phố xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư; thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện các dự án du lịch trọng điểm của thành phố đã được phê duyệt; thông tin đầy đủ tình hình thành lập doanh nghiệp mới đến các Sở chuyên ngành để phối hợp quản lý.

4. Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - thương binh và Xã hội, các sở, ngành có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp chặt chẽ nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch và tạo môi trường du lịch văn minh, thân thiện và an toàn cho khách du lịch.

5. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố đẩy mạnh và chuyên nghiệp hóa hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch với nhiều hình thức nhằm quảng bá hình ảnh và thương hiệu du lịch của thành phố, đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư lĩnh vực du lịch.

6. Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội nhằm tạo ấn tượng tốt cho du khách đến với thành phố, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu, điểm du lịch; chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cướp giật, móc túi, lừa đảo, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của du khách; tiếp nhận và giải quyết nhanh các tin tố giác, đảm bảo môi trường an toàn, thân thiện để thu hút khách du lịch.

7. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của thành phố phê duyệt. Các quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với tài nguyên du lịch của từng địa phương; đầu tư tôn tạo các công trình kiến trúc, di tích văn hóa, lịch sử theo hướng gắn với phát triển du lịch. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc, các làng nghề truyền thống, đưa các loại hình văn hóa phi vật thể vào chương trình du lịch để phục vụ du khách; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch; phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch của các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch mới; tăng cường hợp tác, liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình nhằm tạo sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng của từng địa phương; quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút khách du lịch.

- Sắp xếp bố trí nhân sự phụ trách du lịch theo hướng chuyên trách và phân bổ kinh phí hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương.

8. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan. Trong quá trình hoạt động kinh doanh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại đơn vị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, thể hiện thái độ văn minh, lịch sự khi tiếp đón khách; đồng thời đảm bảo an toàn cho du khách; vận động cán bộ, công nhân viên nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phong trào giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi xâm hại đến du khách tại các khu, điểm tham quan du lịch. Các hoạt động kinh doanh du lịch phải chịu sự quản lý hành chính nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban ngành có liên quan theo quy định của pháp luật. Việc thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất, chuyên ngành hoặc liên ngành. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng