Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 08/CT-UB-TM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẠM THU THUẾ ĐẤT ĐỢT 1 NĂM 1994.

Căn cứ theo điều 10 của Pháp lệnh về thuế nhà đất được Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 31/7/1992 quy định việc nộp thuế đất hàng năm ;
Căn cứ Công văn số 259/TCT-TNN ngày 28/02/1994 của Tổng cục Thuế hướng dẫn việc lập sổ và tạm thu thuế đất 1994 ;

Để công tác thu thuế đất năm 1994 kịp thời và đạt kết quả tốt, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị một số việc như sau :

1- Ủy ban nhân dân Quận, Huyện và Cục Thuế thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, Chi cục Thuế Quận, Huyện tích cực thu thuế đất nợ đọng quý 4/1992, năm 1993 và tạm thu thuế đất đợt 1 năm 1994.

2- Mức tạm thu thuế đất đợt 1 năm 1994 bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thuế đất ghi thu năm 1993. Nếu đối tượng nộp thuế có nhu cầu hoặc tự nguyện nộp cả năm thì thu bằng 100% số thuế ghi thu năm 1993.

Ủy ban nhân dân Quận Huyện và Cục Thuế thành phố giải thích cho đơn vị và nhân dân biết đây là mức tạm thu đợt 1 năm 1994. Sau khi Nhà nước sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh về thuế nhà đất, đối chiếu số thuế tạm thu đợt 1/1994 với số thuế ghi thu chính thức năm 1994 sẽ thông báo số thuế nộp tiếp kỳ 2/1994.

3- Đối với đơn vị và hộ gia đình, cá nhân chưa khai báo để tính thuế và lập sổ thuế quý 4/1992 và năm 1993 thì Ủy ban nhân dân Quận, Huyện và Cục Thuế chỉ đạo phát tờ khai, hướng dẫn kê khai, tính thuế quý 4/1992, năm 1993 để lập bộ bổ sung năm 1993, từ đó truy thu thuế đối với đối tượng này quý 2/1992, năm 1993 đồng thời tạm thu đợt 1/1994.

Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân Quận, Huyện phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế thành phố để tổ chức triển khai việc tạm thu hoàn tất trước ngày 30 tháng 4 năm 1994.-

 

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn