Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 07/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Trong những năm qua công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể nhân dân trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng luật và đã thu được kết quả tích cực. Các địa phương đã chủ động thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (sau đây gọi tắt là công tác tuyển quân) và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân gắn với địa bàn xây dựng các đơn vị dự bị động viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai, thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân ở một số địa phương, cơ sở chưa được thường xuyên, sâu rộng; phương pháp tiến hành chưa phong phú, toàn diện. Sự phối hợp giữa cơ quan quân sự, Công an với các ban, ngành, đoàn thể địa phương có nội dung chưa cụ thể; công tác quản lý hộ khẩu, hộ tịch; đăng ký, quản lý nguồn (đặc biệt là đăng ký di chuyển) chưa chặt chẽ, còn để sót, lọt đối tượng; việc tổ chức quy trình sơ tuyển, khám tuyển và kết luận sức khỏe của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có trường hợp còn thiếu chính xác, sau phúc tra của đơn vị phải bù đổi về sức khỏe; chất lượng thâm nhập, xét duyệt hồ sơ ở một số địa phương còn hạn chế, tỷ lệ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ còn cao so với quy định, còn để đơn thư khiếu kiện, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 và những năm tiếp theo; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan chuyên môn có liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục quán triệt sâu sắc, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hiện hành; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu” tại địa phương với phương châm “tuyển người nào chắc người đó” ngay từ khâu rà soát nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, thâm nhập, xét duyệt, đảm bảo chặt chẽ, nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, hạn chế thấp nhất bù đổi. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị nảy sinh ngay từ cơ sở, không để đơn thư khiếu kiện vượt cấp; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, các biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

2. Bộ CHQS tỉnh (Cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, hướng dẫn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, thành phố thực hiện quy trình, các bước tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hiện hành, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng, chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.

3. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh phối hợp, thống nhất phương pháp, cách thức tổ chức tiến hành công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chỉ đạo Công an huyện, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS cùng cấp thống nhất về số lượng, đối tượng nguồn thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; thực hiện thẩm tra, xác minh, xét duyệt chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức cho công dân theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, và Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; không để công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức nhập ngũ vào Quân đội và Công an; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của địa phương tham mưu, xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn hoặc cản trở thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

4. Sở Y tế tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân của các huyện, thành phố theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thành lập Hội đồng khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho số công dân của các huyện, thành phố đề nghị (nếu có). Chỉ đạo các địa phương thành lập Hội đồng khám sức khỏe, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị y tế; tổ chức khám tuyển chặt chẽ, không để xảy ra tiêu cực; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe của công dân.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hiện hành chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các trường THPT, trung tâm GDTX, các trường chuyên nghiệp thực hiện nghiêm Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự; cung cấp đầy đủ thông tin về trình độ văn hóa, học vấn của công dân để phục vụ công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

6. Sở Tư pháp chủ trì, phối với cơ quan chức năng có liên quan chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Ban CHQS, Công an các địa phương và các ban, ngành có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình xử phạt vi phạm hành chính về thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ và các văn bản hiện hành đúng quy định.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố kịp thời thông báo, chỉ đạo chặt chẽ tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) tạo mọi điều kiện cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Đài truyền thanh cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng địa phương, khu vực dân cư để nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tự giác chấp hành nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; hướng nghiệp, dạy nghề tạo việc làm cho công dân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong thực hiện Chỉ thị này; tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

11. Hằng năm các cấp tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định; đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Giao Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh QK 1 (B/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban của Đảng;
- UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;
- TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- Các cơ quan, doanh nghiệp TW trên địa bàn tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, TKCT, Trưởng các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái