Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015) là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp theo hướng tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; cụ thể hóa các quy định liên quan của Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp luật hình sự hữu hiệu nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho người dân, đồng thời, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Để triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả Bộ luật Hình sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018), Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; xét đề nghị của Sở Tư pháp tại văn bản số 273/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 08/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân về các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV; trong đó, chú trọng tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành mình có liên quan đến nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp và hỗ trợ về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan, đơn vị trong việc phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử.

4. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Theo dõi chung việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành tại Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh.

Yêu cầu Chánh Văn phòng UBMD tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Lưu: VT, HgĐ.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh