Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Để thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; đồng thời tăng cường công tác quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các chủ thể tham gia quá trình quản lý đầu tư xây dựng lấy nội dung “Kỷ cương - Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả" là yếu tố hàng đầu, trọng tâm trong mọi hoạt động quản lý đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT); tập trung chỉ đạo thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình nhằm đạt mục tiêu: tất cả các dự án, công trình của ngành Giao thông vận tải được tổ chức quản lý, thực hiện theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, quy định về đầu tư xây dựng, thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng công trình có vi phạm về chất lượng.

2. Các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng KCHTGT phải nâng cao trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm của mình từ lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thi công xây lắp, giám sát, nghiệm thu và bảo hành công trình, cụ thể như sau:

2.1. Đối với các cơ quan tham mưu của bộ, chủ đầu tư, ban quản lý dự án

- Tổ chức thực hiện nghiêm, tuân thủ các quy định của pháp luật đã được ban hành, siết chặt kỷ cương, bảo đảm quản lý chặt chẽ trong hoạt động đầu tư xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có vi phạm quy trình về trình tự, thủ tục, chất lượng, tiến độ, quản lý chi phí theo quy định; nghiêm cấm các hành vi can thiệp vào các hoạt động đầu tư xây dựng trái pháp luật.

- Kiểm soát và xác định rõ: nguồn gốc, xuất xứ của vật liệu, vị trí mỏ vật liệu sử dụng cho công trình đảm bảo tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật được duyệt.

- Kiểm soát, theo dõi chặt chẽ công tác thí nghiệm, đảm bảo phòng thí nghiệm hợp chuẩn, thí nghiệm viên đủ điều kiện năng lực thực hiện công việc, kết quả thí nghiệm đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch; quy định ràng buộc trách nhiệm, tăng tính độc lập, giám sát chuyên môn của nhà thầu thiết kế, giám sát, thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án.

- Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý nhà thầu phụ:

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư, ban quản lý dự án có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo bộ phận tham mưu, giúp việc nghiên cứu lập Hồ sơ mời thầu (HSMT), Hồ sơ yêu cầu (HSYC) đảm bảo các tiêu chí đánh giá, xét thầu phù hợp quy định của pháp luật, phù hợp với tính chất, điều kiện thực tế của gói thầu, dự án; đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực (nhân sự, thiết bị, tài chính), kinh nghiệm. Tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý thầu phụ, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu, bán thầu trái pháp luật.

2.2. Đối với tư vấn thiết kế

- Công tác giám sát tác giả: Tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm đối với sản phẩm thiết kế của mình, thực hiện nghiêm túc công tác giám sát tác giả theo quy định. Trong quá trình triển khai dự án, phải phối hợp kịp thời với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công để giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ thiết kế và phát sinh trong quá trình thi công.

- Chấn chỉnh công tác khảo sát nguồn vật liệu xây dựng, khi điều tra các mỏ vật liệu phải khảo sát kỹ lưỡng về vị trí, trữ lượng, chất lượng, đường vận chuyển,…

2.3. Đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng

- Hợp đồng tư vấn giám sát phải chặt chẽ, đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm của tư vấn giám sát, có chế tài xử phạt, xử lý nhà thầu khi vi phạm hợp đồng, không giám sát chặt chẽ dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo.

- Kiểm soát, giám sát chặt chẽ công tác thí nghiệm, phòng thí nghiệm, thí nghiệm viên đủ điều kiện tiêu chuẩn năng lực, kết quả thí nghiệm đảm bảo chính xác; quy định ràng buộc trách nhiệm, tăng tính độc lập, giám sát chuyên môn của nhà thầu thiết kế, giám sát, thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án.

- Kiểm tra và giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật tư, vật liệu và thiết bị sử dụng cho công trình đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án; không cho phép sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, thiết bị và sản phẩm không đảm bảo chất lượng do nhà thầu đưa đến công trường, đồng thời kiên quyết yêu cầu chuyển ra khỏi công trường.

- Giám sát chặt chẽ việc lấy mẫu thí nghiệm, lưu giữ các mẫu đối chứng của nhà thầu; giám sát quá trình thí nghiệm, giám định kết quả thí nghiệm của nhà thầu và xác nhận vào phiếu thí nghiệm đúng quy định; đảm bảo tính độc lập trong đánh giá kết quả.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc huy động nhân sự, thiết bị của nhà thầu xây lắp; việc sử dụng nhà thầu phụ phải tuân thủ quy định và hợp đồng.

2.4. Đối với nhà thầu thi công xây dựng công trình

- Hợp đồng xây dựng phải quy định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà thầu và các chế tài để xử phạt, xử lý nhà thầu vi phạm chất lượng, tiến độ.

- Tuân thủ quy định về lập phòng thí nghiệm hiện trường; thực hiện đầy đủ, chính xác, trung thực các thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng, lắp đặt vào công trình bảo đảm tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế.

- Quản lý chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của vật tư, vật liệu và thiết bị sử dụng cho công trình đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

- Xử lý nghiêm nhà thầu chuyển nhượng thầu, sử dụng nhà thầu phụ không đúng quy định của pháp luật.

- Xử lý nghiêm nhà thầu xây lắp không hoàn trả các đường công vụ, đường dân sinh, đường mượn của nhân dân địa phương nơi có dự án đi qua sau khi đã thi công xong tuyến chính.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan tham mưu của bộ, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổng công ty, doanh nghiệp thuộc bộ, các Sở giao thông vận tải và các cơ quan, các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, tiến độ, giá thành xây dựng công trình và các nội dung của Chỉ thị này, các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo có liên quan của Bộ Giao thông vận tải đảm bảo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Thanh tra Bộ, các Vụ thuộc Bộ;
- Tổng cục ĐBVN, các Cục QLCN;
- Các Sở GTVT;
- Các Ban QLDA;
- Các Tổng công ty; Trường, Viện thuộc Bộ;
- Lưu: VT, CQLXD (3).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể