Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 07/2004/CT-UBBT

Phan Thiết, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐĂNG KÝ TÀU CÁ CÔNG SUẤT NHỎ Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÙNG BIỂN.

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện chủ trương của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về hạn chế phát triển số lượng tàu đánh bắt hải sản (sau đây gọi tắt là tàu cá) công suất nhỏ từ các nguồn đóng mới, mua từ ngoài Tỉnh của các ngành, các địa phương, trước hết là ngành thủy sản còn nhiều lúng túng, do e ngại vì một bộ phận tàu cá công suất nhỏ của ngư dân đang làm ăn có hiệu quả, giải quyết được cuộc sống trước mắt... nên đã không thực hiện triệt để chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Từ đó, dẫn đến buông lỏng quản lý, tàu cá công suất nhỏ tiếp tục phát triển gia tăng tự phát, không kiểm soát được. Tính đến nay, theo kiểm kê sơ bộ của ngành Thuỷ sản đã có trên 3.500 chiếc có công suất dưới 45 CV, chiếm trên 60% số lượng tàu cá toàn Tỉnh. Tàu cá công suất nhỏ phát triển, đặc biệt là tàu không đăng ký, đăng kiểm đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về tàu cá, ảnh hưởng không tốt đến công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, công tác phòng chống lụt bão và gây thất thu cho ngân sách.

Để từng bước giải quyết tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Huyện, Thành phố vùng biển triển khai thực hiện ngay một số công việc sau đây:

1. Tổ chức quán triệt chủ trương của Ủy ban nhân dân Tỉnh về ngăn chặn, không cho phát triển mới tàu cá công suất nhỏ dưới bất kỳ hình thức nào, từng bước giải bản và chỉ duy trì một số lượng phù hợp với yêu cầu của công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Coi đây là một trong những nội dung trọng tâm về bảo đảm lợi ích lâu dài cho người sản xuất, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu phát triển bền vững mà các cơ quan chức năng phải cộng đồng trách nhiệm thực hiện yêu cầu này.

2. Để bảo đảm sự công bằng giữa các loại tàu thuyền hoạt động thủy sản về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ đối với Nhà nước, Ủy ban nhân dân Tỉnh cho phép tiếp tục đăng ký tàu cá công suất nhỏ từ nay đến hết ngày 31/12/2004. Việc đăng ký tàu cá công suất nhỏ được phân cấp như sau :

2.1. Tàu cá có công suất dưới 20 CV, giao Ủy ban nhân dân các Huyện, Thành phố vùng biển chịu trách nhiệm tổ chức đăng ký, quản lý.

2.2. Tàu cá có công suất từ 20 CV đến dưới 45 CV, tiếp tục được thực hiện đăng ký, đăng kiểm tại Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở Thủy sản).

3. Giao Sở Thuỷ sản chỉ đạo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản phối hợp với Uỷ ban nhân dân các Huyện, Thành phố vùng biển và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở đóng sửa tàu thuyền có đóng mới tàu thuyền công suất nhỏ và các chủ tàu thuyền công suất nhỏ không thực hiện đăng ký theo chỉ đạo trước đây của Uỷ ban nhân dân Tỉnh trước khi cho tiến hành đăng ký theo nội dung chỉ thị này, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Giao Sở Thủy sản chủ trì cùng các Sở, Ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước để hướng dẫn Ủy ban nhân dân các Huyện, Thành phố vùng biển thực hiện việc đăng ký quản lý theo chỉ đạo trên đây. Đối với công tác quản lý nghề khai thác thông qua việc cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các đối tượng tàu cá công suất nhỏ, Sở Thủy sản căn cứ quy định của Chính phủ, của Bộ Thủy sản và của UBND Tỉnh về vấn đề này để tổ chức, triển khai thực hiện và giám sát chặt chẽ việc thực hiện của ngư dân.

5. UBND các Huyện, Thành phố vùng biển tổ chức quán triệt và chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng, UBND Xã, Phường, Thị trấn trên địa bàn phối hợp vận động, tuyên truyền rộng rãi trong ngư dân chủ trương của UBND Tỉnh trong việc cấm phát triển mới tàu cá công suất nhỏ, tự giác chấp hành và thực hiện tốt công tác kê khai đăng ký trong đợt này. Trước mắt, UBND các Huyện, Thành phố vùng biển cần tiến hành ngay việc rà soát, kiểm tra các cơ sở đóng, sửa tàu thuyền, các bến bãi có thể tự đóng mới để có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu việc đóng mới tàu thuyền công suất nhỏ trên địa bàn. Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố vùng biển chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng đóng mới tàu cá có công suất nhỏ trên địa bàn mình quản lý.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh chỉ đạo các Đồn, Trạm Kiểm soát biên phòng ven biển tăng cường phối hợp kiểm tra, nhắc nhở ngư dân có tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm phải tự giác kê khai đăng ký trong thời gian UBND Tỉnh cho phép. Hết thời hạn cho đăng ký, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng chỉ đạo các Đồn, Trạm Kiểm soát phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên quan, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp tàu cá không đăng ký, đăng kiểm hoạt động thủy sản trên vùng biển của Tỉnh.

7. Sở Thủy sản chỉ đạo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành chủ trương của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc không phát triển mới tàu cá công suất nhỏ, tổ chức cho cán bộ đăng kiểm bám địa bàn giải quyết đăng ký, đăng kiểm theo phân cấp, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và giám sát việc thực hiện đăng ký tàu cá công suất nhỏ ở các địa phương vùng biển, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý kiên quyết các trường hợp tàu thuyền không đăng ký, đăng kiểm nhưng vẫn tiến hành hoạt động thủy sản.

8. Giao Giám đốc Sở Thủy sản chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các Huyện, Thành phố vùng biển tổ chức hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ thị này, định kỳ trong giao ban hàng tháng có tổng hợp báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Thủy sản
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND Tỉnh
- Chủ tịch, các PCT - UBND Tỉnh
- Ban Kinh tế Tỉnh ủy
- Các Sở, Ban, Ngành liên quan
- UBND các Huyện, T.phố vùng biển
- Lưu :     + VPUB 

TM.UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành