Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021; Thông tư số 05/2021/TT-BGD&ĐT ngày 12/3/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tổ chức an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; kết quả kỳ thi làm cơ sở xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp;

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành và các cơ quan, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

1.1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch năm học; thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh đúng quy định; tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

1.2. Chịu trách nhiệm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng Quy chế, khách quan, chất lượng.

1.3. Xây dựng các văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thi; phổ biến rộng rãi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tăng cường công tác tuyên truyền để giáo viên, học sinh và nhân dân trong tỉnh có nhận thức đúng, đầy đủ về kỳ thi; thực hiện nghiêm túc Quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.4. Xây dựng phương án tổ chức Kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp đảm bảo an toàn, khoa học, chính xác; thành lập Hội đồng thi; chỉ đạo việc coi thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp; đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.5. Tổ chức cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học có liên quan học tập Quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; rà soát, lựa chọn lực lượng cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo chất lượng tham gia các khâu tổ chức kỳ thi; tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ quản lý và giáo viên và các lực lượng tham gia tổ chức các khâu của Kỳ thi.

1.6. Chỉ đạo các đơn vị đặt địa điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ theo quy định; đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, vệ sinh, an ninh, trật tự tại các điểm thi; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi trong việc ăn, ở, đi lại, phòng chống dịch bệnh.

1.7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra Chính phủ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, khách quan, không để ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế; chủ động ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý và giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh.

1.8. Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh đảm bảo kinh phí tổ chức kỳ thi; phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự ở tất cả các khâu của Kỳ thi; phối hợp với Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thực hiện các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp.

2. Thanh tra tỉnh: Cử người tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và cử người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đáp ứng kịp thời, đầy đủ kinh phí để tổ chức Kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2021 và hướng dẫn sử dụng kinh phí theo quy định.

4. Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án và tổ chức triển khai công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đường và tại các điểm thi; đặc biệt là công tác nhận đề, in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi; công tác coi thi, bảo quản đề thi tại các điểm thi, nơi chấm thi bảo đảm an toàn, an ninh để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

5. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan xây dựng phương án về phương tiện giao thông phục vụ cho học sinh, phụ huynh học sinh đi lại; xây dựng và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong mọi điều kiện, đặc biệt là tại địa bàn các huyện miền núi đi lại khó khăn và những nơi có số lượng thí sinh dự thi nhiều.

6. Trường Đại học Hùng Vương

6.1. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo huy động tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức các khâu của kỳ thi bảo đảm an toàn, thuận tiện, hiệu quả; huy động phòng nghỉ phục vụ cho cán bộ, giáo viên các trường về làm nhiệm vụ tại các ban của Hội đồng thi tốt nghiệp THPT.

6.2. Huy động lực lượng sinh viên, đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện hướng dẫn thí sinh, phụ huynh học sinh việc đi lại, ăn ở trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn tăng cường đưa tin đầy đủ, chính xác, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng thời điểm trước, trong và sau việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Sở Y tế, Sở Công thương, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Công ty Điện lực Phú Thọ, các ngành, tổ chức đoàn thể liên quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo theo ngành dọc đến cấp huyện và xã tham gia phục vụ kỳ thi, bảo đảm về các quy định về phòng chống dịch, an ninh trật tự, sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn nghỉ, đi lại, thông tin liên lạc, phòng chống thiên tai, kinh phí và nguồn điện ổn định cho việc tổ chức Kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2021 trên địa bàn kịp thời, hiệu quả.

9. Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh: Công bố công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự kỳ thi; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tuyển sinh bảo đảm công bằng, minh bạch, đúng quy chế.

10. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị

10.1. Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện để chỉ đạo việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp, tuyển sinh vào đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế.

10.2. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp; chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị giáo dục trên địa bàn tích cực chuẩn bị các điều kiện về nơi ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi và học sinh dự thi; đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự.

10.3. Đối với những huyện miền núi, đi lại khó khăn, phải có biện pháp hỗ trợ việc đi lại của thí sinh tham gia kỳ thi; tuyệt đối không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự kỳ thi.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang