Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Bình Dương, ngày 16 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hệ thống pháp luật của tỉnh ngày càng hoàn thiện, thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, Bộ luật, Luật,... phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, tạo hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự - an toàn xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương vẫn chưa có sự đầu tư đúng mức đến công tác xây dựng văn bản, một số văn bản quy phạm pháp luật được tham mưu ban hành có chứa quy định chưa phù hợp, chất lượng dự thảo văn bản chưa đạt yêu cầu, có trường hợp không đảm bảo tiến độ theo quy trình luật định; tình trạng chậm ban hành hoặc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành ngoài chương trình chưa được khắc phục triệt để; việc xử lý một số văn bản quy phạm pháp luật có sai sót (sau khi có kết quả kiểm tra, rà soát) còn chưa kịp thời; công tác kiểm tra, rà soát, phối hợp tổ chức thi hành pháp luật ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; hiệu quả tuyên truyền pháp luật chưa đồng đều. Những hạn chế, bất cập nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do công tác nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách trong văn bản quy phạm pháp luật có lúc chưa được một số sở, ngành quan tâm đúng mức, tính dự báo chưa cao; đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật còn mỏng về số lượng, đa số còn phải kiêm nhiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; ý thức pháp luật của một bộ phận người dân còn chưa cao.

Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; đồng thời, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật tại địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

a) Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn kết việc xây dựng với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ngành, địa phương mình; nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua của ngành, địa phương mình.

b) Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định. Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và yêu cầu thực tiễn để chủ động đề xuất các lĩnh vực cần ưu tiên trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật theo từng lĩnh vực cụ thể. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động của chính sách để đề xuất việc hoàn thiện pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định.

c) Tăng cường hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý để đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời đề xuất xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn nhằm phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, quyền con người, quyền công dân, hội nhập quốc tế, trong đó chú trọng rà soát, góp ý cho việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

d) Chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật. Tiếp tục đổi mới đa dạng phương pháp cách thức tuyên truyền, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là khâu đầu vào trong tổ chức thi hành pháp luật.

đ) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ tiến độ tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hạn chế việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngoài chương trình. Khai thác, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của ngành, địa phương mình để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật. Nâng cao hơn nữa năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật.

e) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật; phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các cá nhân, tổ chức có khuyết điểm, vi phạm trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Chú trọng kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng, trục lợi chính sách” trong công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

g) Nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật. Các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, chủ động, trách nhiệm hơn với Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chú trọng việc lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhất là ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ, thực chất các ý kiến góp ý để bảo đảm tính khả thi.

h) Quan tâm bố trí, điều động các cán bộ, công chức có năng lực thực hiện công tác xây dựng pháp luật, pháp chế đáp ứng các yêu cầu công việc. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ này. Củng cố kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức thực hiện công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Ưu tiên, tăng cường nguồn lực, nhất là nguồn tài chính đầu tư cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

2. Sở Tư pháp

a) Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý nhà nước về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng pháp luật của các sở, ban, ngành, địa phương; tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo các chuyên đề, lĩnh vực và tổ chức thực hiện bảo đảm tính bao quát, toàn diện; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là việc xử lý các văn bản trái pháp luật.

c) Nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; không tổ chức thẩm định những hồ sơ dự thảo văn bản chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); theo dõi sát việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo.

d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Đẩy nhanh tiến độ trình Ủy ban nhân dân tỉnh các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan xử lý các vấn đề, nội dung có ý kiến khác nhau và tiếp thu ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, rút ngắn thời gian trình, ban hành văn bản.

Không tiếp nhận, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Tham mưu bố trí các phiên họp Ủy ban nhân dân dành nhiều thời gian thảo luận các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nghe báo cáo về việc xây dựng văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ở địa phương.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, củng cố kiện toàn, đổi mới về tổ chức, bộ máy, biên chế thực hiện công tác xây dựng và thi hành pháp luật, pháp chế, đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao.

5. Sở Tài chính

Căn cứ quy định, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan bảo đảm nguồn lực tài chính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản có liên quan theo thẩm quyền được giao; tăng cường các giải pháp tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm và hiệu quả ở địa phương.

b) Chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện tốt trách nhiệm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với công tác công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã. Kiện toàn đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã đảm bảo đủ biên chế, năng lực, trình độ thực hiện tốt công tác tham mưu về văn bản.

c) Tăng cường hiệu quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

7. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-BTP;
- Cục Công tác phía nam;
- TTTU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT công báo
tỉnh; Website tỉnh;
- LĐVP (Lg,Tg),Gig;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Thao