Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CẢI TIẾN LỀ LỐI LÀM VIỆC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAM MƯU, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Sau gần 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; 03 năm triển khai Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh đã có nhiều nỗ lực và có chuyển biến rõ nét trong việc cải tiến lề lối làm việc; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững; ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tiếp tục được nâng cao.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, khảo sát mức độ hài lòng và trong điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh cho thấy, một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn chậm trễ trong công việc; công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao của một số sở, ngành, địa phương đạt chất lượng, hiệu quả chưa cao, mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo, nhắc nhở và chấn chỉnh.

Để tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, cải tiến các quy trình công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm sự chặt chẽ, thống nhất, phân định rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp; đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu của từng bộ phận chuyên môn đối với mỗi công việc, nhiệm vụ được giao.

2. Tiến hành rà soát, chuẩn hóa khung năng lực của từng vị trí việc làm, lấy kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; chuyển kết quả thống kê công việc, nhiệm vụ không hoàn thành hoặc trễ hạn cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, thực hiện đánh giá. Những công việc không hoàn thành, trễ hạn nêu trên bao gồm cả những công việc có liên quan đến trách nhiệm tham gia, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình một cửa liên thông; phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo sự phân công, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với chất lượng các hồ sơ công việc, thủ tục hành chính, các dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền, kể cả trong những lĩnh vực đã phân công cho cấp phó.

Đối với những hồ sơ, dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng bị trả lại từ 02 lần trở lên vì không đầy đủ thủ tục, không đạt chất lượng chuyên môn, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, chuyển cho Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tham mưu cho Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, sử dụng khi tiến hành đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu theo phân cấp thẩm quyền.

4. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục sử dụng kết quả xếp hạng cải cách hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hàng năm để phục vụ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu.

5. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và bưu chính công ích qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn có liên quan.

Người đứng đầu các cơ quan chủ trì tham mưu các nội dung có liên quan đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hoặc có lĩnh vực thủ tục hành chính liên quan mật thiết tới nhu cầu đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của người dân, doanh nghiệp phải tích cực, tiên phong và trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ này.

6. Từ thực tế quản lý ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, tổng hợp những quy định, chính sách, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không phù hợp, chồng chéo, trái luật, gây khó khăn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; gửi Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ được cơ quan có thẩm quyền quy định để tổng hợp, thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng chuyên môn.

Tiến hành cơ cấu lại, chuẩn hóa quy trình thủ tục theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch của Ban Điều hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, bảo đảm các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp đầy đủ, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng thuộc tỉnh, các trang mạng xã hội thuộc tỉnh và trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp, hỗ trợ phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị này; tăng cường truyền thông tiếp cận dịch vụ công trực tuyến đến đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

8. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này trong báo cáo định kỳ (06 tháng, năm) về thực hiện Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nội dung tại Khoản 3 Chỉ thị này, báo cáo tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong Quý III/2020, chủ trì hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tiến hành một đợt đánh giá, xây dựng phương án điều chuyển biên chế hợp lý theo yêu cầu nhiệm vụ của từng phòng, bộ phận chuyên môn trong phạm vi biên chế được giao; xem xét chuyển công tác khác đối với những cán bộ, công chức, viên chức không thể đáp ứng yêu cầu công tác hiện tại. Tổng hợp tình hình triển khai và báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền.

Tiếp tục tổng hợp, gửi kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

11. Đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ chung của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân