Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06-CT/NH9

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG THU NHẬP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG

Thực hiện Nghị định số 28-CP ngày 28-3-1997 của Chính phủ về các thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Ngân hàng Ngân hàng thương mại quốc doanh. Tổng Công ty vàng bạc đá quý, các Nhà máy, Xí nghiệp, Công ty trực thuộc, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương triển khai thực hiện những công tác sau đây:

1. Tổ chức tập huấn Nghị định 28-CP ngày 28-9-1997 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý trong toàn hệ thống hoặc trong đơn vị để cán bộ chuyên trách về công tác lao động tiền lương, kế toán tài chính, Chủ tịch công đoàn nắm được nội dung cách thức tiến hành để triển khai thực hiện.

2. Phải tổ chức và củng cố bộ phận chuyên trách làm công tác về lao động tiền lương của doanh nghiệp, bố trí đủ về số lượng và chất lượng cán bộ có trình độ nghiệp vụ và chuyên môn để thực hiện được các công việc theo quy định tại Nghị định số 28-CP ngày 28-3-1997 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Về nội dung, phương pháp và cách thức tiến hành triển khai yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ Nghị định 28-CP và các Thông tư hướng dẫn thi hành, để tổ chức thực hiện tại đơn vị đúng chế độ quy định của nhà nước và pháp luật đối với các doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành Ngân hàng.

4. Các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Tổng Công ty vàng bạc đá quý, các Nhà máy, Công ty, Xí nghiệp đơn vị trực thuộc, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương phải xây dựng quy chế trả lương và thu nhập. Quy chế trả lương, thu phập phải gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả trong toàn đơn vị, tránh tình trạng trả lương bình quân không gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả. Quy chế trả lương và thu nhập của các đơn vị phải phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp Ngân hàng thực hiện.

Yêu cầu các ông Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Tổng Công ty vàng bạc đá quý, các Nhà máy, Xí nghiệp, Công ty, Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

Cao Sĩ Kiêm

(Đã ký)