Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 06/2007/CT-UBND

Quận 12, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2008

Những năm qua, quận đã thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự liên tục nhiều năm liền hoàn thành 100% chỉ tiêu ở 2 cấp, bảo đảm chất lượng ngày càng nâng lên theo yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Căn cứ Hướng dẫn số 141/HD-BCH ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về triển khai quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008 và những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân quận 12 chỉ thị:

1. Giao trách nhiệm Ban Chỉ huy Quân sự quận: Hướng dẫn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận, phường tổ chức triển khai công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 cho nam công dân trong độ tuổi 17; đăng ký bổ sung các đối tượng là công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự; tổ chức kiểm tra việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và tuyển quân năm 2008 trên địa bàn quận, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân thống nhất hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2008.

2. Giao Trưởng Công an quận: Chỉ đạo Công an phường phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2008. Tham gia xét duyệt chặt chẽ về chính trị, đạo đức, quản lý nắm số lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ; tổ chức xác minh, kết luận chính trị về lai lịch của gia đình và bản thân công dân đủ điều kiện chuẩn bị gọi nhập ngũ. Phối hợp với các ngành có liên quan xử lý nghiêm số công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận tuyển chọn đủ quân số theo chỉ tiêu đợt 01 năm 2008.

3. Giao Phòng Tư pháp quận: Phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự quận rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giải đáp kịp thời những vướng mắc, giúp Ủy ban nhân dân phường triển khai công tác tuyển quân đúng pháp luật, có kế hoạch phổ biến rộng rãi về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ sung năm 2005.

4. Giao Phòng Y tế quận: Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận củng cố bổ sung đủ người cho Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng quy định, kiểm tra sức khỏe cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi trong kế hoạch tuyển chọn nhập ngũ năm 2008, thực hiện kiểm tra xét nghiệm để phát hiện loại bỏ số nhiễm HIV và nghiện ma túy trong số thanh niên tham gia khám tuyển để khi giao quân không còn sai sót.

5. Giao Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối với các nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam để phục vụ công tác khám tuyển và giao nhận quân, chỉ đạo văn hóa thông tin phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp tổ chức trang trí địa điểm giao quân long trọng, chu đáo, tạo khí thế sôi động của ngày hội thanh niên tòng quân.

6. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quận: Bảo đảm kinh phí cho công tác tuyển quân và các hoạt động khác, phục vụ cho công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác động viên quân nhân dự bị, tuyển sinh quân sự từ quận đến phường.

7. Giao Phòng Giáo dục quận: Chỉ đạo điều tra nắm số thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự có trình độ học lực từ lớp 7 trở xuống, đề xuất xử lý các trường hợp khai man văn hóa, tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân phường gọi công dân nhập ngũ được chính xác, đúng pháp luật.

8. Ủy ban nhân dân 11 phường:

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đúng thành phần, số lượng quy định, tổ chức thực hiện các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Giao Ủy ban nhân dân 11 phường tuyển chọn 2% đảng viên nhập ngũ theo chỉ tiêu giao quân và phải có thời gian kết nạp từ 6 tháng trở lên, chọn mỗi phường 02 thanh niên đủ tiêu chuẩn phục vụ lâu dài trong quân đội; tổ chức đón tiếp chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sớm có việc làm ổn định, giải quyết kịp thời những khó khăn của gia đình có con em tại ngũ, để con em an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự về truyền thống yêu nước của dân tộc ta, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Quận đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận (cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận), Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao, Phòng Tài chính - Kế hoạch, các ban, ngành quận có liên quan tổ chức thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và công tác tuyển sinh quân sự năm 2008.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Đức