Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Triển khai thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; theo đó, kể từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Việc triển khai hóa đơn điện tử trên diện rộng theo quy định của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh hiện đại, văn minh, bình đẳng cho người dân, doanh nghiệp; tiết giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế; tạo chuyển biến căn bản công tác quản lý thuế, chống thất thu, hạn chế gian lận thương mại. Đây là chính sách mới, liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân; việc triển khai đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm triển khai thực hiện đúng, có hiệu quả về sử dụng hóa đơn điện tử trên diện rộng theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế quán triệt, xác định đây nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, trong đó phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

I. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Hoàn thành chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử:

- Từ 01/01/2020 đến 31/3/2020: Cục Thuế tỉnh tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử; phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tổ chức các buổi Hội thảo; tập huấn về hóa đơn điện tử.

- Từ 01/4/2020 đến 30/6/2020: Thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử cho các tổ chức là đơn vị sự nghiệp công lập; các trường Đại học, Cao đẳng, các Trung tâm y tế; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Đến 31/7/2020 phấn đấu đạt 90% và đến 31/10/2020 đạt 100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử.

- Tổ chức đánh giá, sơ kết công tác triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn: Vào tháng 8/2020.

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Cục Thuế tỉnh

- Là đơn vị chủ trì, giúp UBND tỉnh triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu, đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND tỉnh, Tổng Cục thuế giải quyết; chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo nguồn lực để triển khai hóa đơn điện tử.

- Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử theo quy định, đảm bảo đủ năng lực về công nghệ và nguồn lực với chi phí hợp lý để triển khai, hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.

- Đa dạng phương thức tuyên truyền về hóa đơn điện tử; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giúp người nộp thuế thấy được những lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử, tạo sự đồng thuận trong việc sử dụng hóa đơn điện tử.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn về hóa đơn điện tử; công bố đường dây nóng để hỗ trợ người nộp thuế phản ánh các vướng mắc và cử cán bộ thường trực để trả lời, giải đáp, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Xây dựng, thiết lập cơ chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề về sử dụng hóa đơn điện tử.

- Đề xuất khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai diện rộng hóa đơn điện tử.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế

Phối hợp với cơ quan Thuế xây dựng nội dung tuyên truyền về hóa đơn điện tử; thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức, thời lượng phù hợp để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nắm bắt đầy đủ về những lợi ích mang lại khi sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Đăng ký kinh doanh các huyện, thị xã, thành phố

Thông báo kịp thời cho các doanh nghiệp đang hoạt động, hộ kinh doanh mới thành lập, doanh nghiệp thay đổi thông tin biết chủ trương của Chính phủ, của địa phương về lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử, để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch.

- Phối hợp với Chi cục Thuế tổ chức nắm bắt, thống kê các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, báo cáo UBND tỉnh (qua Cục Thuế tỉnh) để chỉ đạo.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại thực hiện kết nối giao dịch thanh toán với hệ thống Kho bạc Nhà nước thông suốt, thuận tiện, hiệu quả; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

6. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tuyên truyền, hướng dẫn các Hội viên chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tham gia sử dụng hóa đơn điện tử.

- Tổng hợp, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc khi sử dụng hóa đơn điện tử về Cục Thuế tỉnh để được hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Đại học Huế

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trong cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ y tế. Trường hợp tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đáp ứng các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Cục Thuế tỉnh) để kịp thời giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương