Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG MÙA MƯA, LŨ NĂM 2021

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, cực đoan; mưa, lũ vi cường độ ln xảy ra ở nhiều nơi, không theo quy luật gây thiệt hại về người, tài sản, đời sống, sản xuất của nhân dân. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia từ tháng 6 và tháng 7/2021, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông; các cơn bão có xu hướng di chuyển mạnh hơn, phức tạp hơn; lượng mưa ở hầu hết các khu vực được dự báo bằng hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, thực tế nhiều công trình thủy lợi, hồ chứa xung yếu ở các địa phương chưa đảm bảo an toàn,nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ.

Thực hiện Chỉ thị số 1611/CT-BNN-TCTL ngày 22/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021; để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nht thiệt hại do mưa lũ gây ra; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị; Giám đốc các Công ty: TNHH một thành viên thủy lợi, Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng, các Chủ đầu tư xây dựng công trình thủy lợi và các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 307/KH-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chthị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Văn bản số 276/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi; Văn bản số 276/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi.

2. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn. Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các công trình thủy lợi, có phân công cụ thể trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức quản lý chuyên ngành, các địa phương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý; bổ sung các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị làm việc nhm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn công trình thủy lợi.

3. Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đánh giá tng thể thực trạng an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý. Trên cơ sở đó, lập báo cáo (bao gồm danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa lũ năm 2021) và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/4/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng phương án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định và huy động các nguồn lực để tổ chức khắc phục, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

4. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi và công tác quản lý an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn.

5. Kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn; rà soát, đánh giá các quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi để bổ sung, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp; tổ chức vận hành các công trình theo đúng quy trình đã được phê duyệt.

6. Bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình thủy lợi; kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình trước và sau mùa mưa, lũ; thường xuyên tổ chức kiểm tra công trình kể cả khi không có mưa, lũ; trực ban và giám sát an toàn công trình nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Thực hiện giải tỏa vật cản, phát quang phạm vi bảo vệ công trình thủy li; phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy li.

7. Rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập. Đối với các hồ chứa xung yếu phải xây dựng phương án tích nước hợp lý để đảm bảo an toàn công trình và dân cư vùng hạ du, đồng thời lập phương án di dời dân trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng; xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du, rà soát đánh giá khả năng thoát lũ sau tràn các hồ chứa; tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hchứa nước xung yếu, vùng hạ du là các thành phố, thị xã, khu công nghiệp.

8. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, đảm bảo an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi.

9. Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du.

10. Thực hiện nghiêm túc công tác quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn theo quy định. Đối với các hồ chứa có cửa van điều tiết lũ: Phải quan trắc 4 lần một ngày và tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành hồ chứa chống lũ an toàn. Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa tối thiểu 2 lần/ngày khi không có mưa, lũ và 4 lần/ngày khi có mưa, lũ (trong trường hợp mực nước hồ cao hơn mực nước thiết kế phải quan trắc tối thiểu 1 lần/giờ) lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành của hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi (địa chỉ: www.thuyloivietnam.vn).

11. Tổ chức vận hành thử các cống tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa nước và bố trí đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đm kịp thời sửa chữa, thay thế trong trường hợp có sự cố vận hành; bố trí hệ thống thông tin, cảnh báo cho người dân ở vùng hạ du khi xả lũ hồ chứa. Nạo vét, khơi thông kênh hạ lưu các tràn xả lũ, hệ thống kênh tiêu để chủ động tiêu úng, thoát lũ khi có mưa lớn xảy ra.

12. Đôn đốc, kiểm tra các công trình thủy lợi đang thi công xây dựng phải đảm bảo đúng tiến độ vượt lũ, chống lũ an toàn; tuyệt đối không thi công sửa chữa công trình trong mùa mưa lũ. Các công trình đã được bố trí vốn như: Các hồ chứa thuộc dự án Nâng cao an toàn đập WB8; hồ Đập Khẩn (huyện Hương Khê), đập Khe Chọ (huyện Nghi Xuân), đập Chàng Vương (huyện Kỳ Anh)... đề nghị Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2021. Đối với công trình hồ Rào Trổ, đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Vũng Áng khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ. Tổ chức xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho các công trình đang thi công và vùng hạ du, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

13. Thực hiện công tác phòng chống thiên tai và TKCN tại địa phương, đơn vị theo phương cm "4 tại chỗ". Tổ chức kiểm tra, rà soát nhân lực, vật tư, thiết bị như: Rọ thép, đá hộc, bao tải, máy phát điện dự phòng...phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng và vật tư, phương tiện ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

14. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình trước mùa mưa lũ năm 2021, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/4/2021.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc các Công ty: TNHH một thành viên thủy lợi, Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh, Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng, các Chủ đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng BCĐ PCLB TW;
- Tổng cục Thủy lợi;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ t
nh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- VP thường trực Ban chỉ huy PCLB -TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, th
ành phố, thị xã;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi;
- Các Công ty: TNHH MTV thủy lợi, CP cấp nước Hà T
ĩnh, CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng;
- Các BQLDA: Đầu tư Nông nghiệp và PTNT, Đầu tư XD công trình Dân dụng và CN;
- Chánh, các PVP.UBND tỉnh; các Tổ CV.VPUB;
- Trung tâm TT-CB-TH t
nh;
- Lưu: VT, TH, NL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn