Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN ngày 21/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có rừng, các đơn vị chủ rừng cùng các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng cháy và chữa cháy rừng; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 24/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo công tác quy hoạch, đất đai, rừng xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng rà soát kỹ phương án PCCCR, xác định cụ thể từng khu vực, diện tích trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, thực hiện ngay các biện pháp cấp bách PCCCR như: Bơm nước bổ sung vào rừng, làm giảm vật liệu cháy, tuần tra kiểm soát chặt chẽ người vào rừng, quản lý việc sử dụng lửa ven rừng, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực tập tình huống chữa cháy rừng. Triển khai thực hiện quyết liệt phương án PCCCR năm 2020, tăng cường bố trí trạm, chốt, láng trại, lực lượng, phương tiện, thiết bị phù hợp cho từng vùng trọng điểm; bố trí lực lượng đảm bảo trực 24/24 giờ suốt mùa khô, kịp thời phát hiện, triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy mới phát sinh, không để xảy ra cháy rừng lớn, nghiêm trọng, đặc biệt là trong các ngày nghỉ, ngày lễ, ban đêm.

3. Các sở ngành, chính quyền địa phương tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp, nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCCCR nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR đến người dân cùng thực hiện.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng các địa bàn trọng điểm, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích; điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt là các vụ đốt, phá rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án PCCCR, xử lý những tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có rừng nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời để xảy ra điểm nóng về phá rừng, đốt rừng, lấn chiếm đất rừng...

4. Chi cục Kiểm lâm:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phương án PCCCR, chủ động tham mưu cho chính quyền cơ sở thực hiện công tác PCCCR. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức lực lượng, trang thiết bị, phương tiện trực PCCCR đảm bảo sẵn sàng ứng cứu chữa cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

- Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, kịp thời thông tin cảnh báo cháy rừng đến chính quyền cơ sở, các tổ chức, cá nhân biết để chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách PCCCR.

Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh (thông qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh theo số điện thoại: 02973.910019 - 02973. 864145; 0983.009.039) để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có rừng và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng BCĐ PCCC&CNCH tỉnh;
- Đài PT&TH KG; Báo Kiên Giang;
- Chi cục Kiểm lâm;
- LĐVP, P. KTCN, P.TH;
- Lưu: VT, cvquoc (01b).

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng