Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Trong thời gian qua, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương đã có nhiều giải pháp trong việc triển khai, thực hiện các quy định về tổ chức thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn tình trạng bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính chưa được thi hành nghiêm; nhận thức về công tác thi hành án hành chính của một số đơn vị, địa phương và người có trách nhiệm thi hành án còn hạn chế; việc kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm của cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án đôi lúc chưa kịp thời, chưa sâu sát; công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với Tòa án, Viện Kiểm sát và cơ quan hành chính nhà nước trong công tác thi hành án hành chính còn chưa chặt chẽ, việc chuyển giao bản án, cơ chế thông tin, trao đổi giữa các cơ quan có liên quan chưa đầy đủ; các cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành án hành chính.

Để tăng cường thực hiện tốt công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 12/01/2018 tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và Công văn số 959/VPCP-V.I ngày 26/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong vụ án hành chính; UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm

a) Trong trường hợp là người phải thi hành án phải nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Tổ chức thi hành kịp thời, nghiêm túc các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực, địa bàn quản lý, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; tập trung thi hành dứt điểm trong năm 2018 đối với các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng còn tồn đọng nhằm bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc để xảy ra chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án tại cơ quan, tổ chức do mình phụ trách;

c) Thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời xem xét xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án theo kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự;

d) Định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo tình hình, kết quả thi hành án hành chính của đơn vị, địa phương gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Giải pháp và nhiệm vụ cụ thể

a) Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh)

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hành chính bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về thi hành án hành chính nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành các bản án, quyết định hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng hành chính; rà soát các văn bản do UBND tỉnh ban hành trước đây về quản lý, chỉ đạo công tác thi hành án hành chính, xác định những văn bản không còn phù hợp tham mưu đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

b) Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 12/01/2018 tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và Công văn số 959/VPCP-V.I ngày 26/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong vụ án hành chính đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thi hành án hành chính trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân về công tác thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành, từ đó làm cho công tác thi hành án hành chính đạt hiệu quả trên thực tế;

- Thực hiện chỉ đạo đối với các phòng chuyên môn và Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc trong việc triển khai, thực hiện chức năng theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thi hành án hành chính đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc;

- Tăng cường phối hợp với Tòa án, Viện Kiểm sát và cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương trong công tác thi hành án hành chính;

- Tham mưu đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm trong thẩm quyền đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cùng cấp về hành chính đã có hiệu lực pháp luật;

- Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh để giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc thi hành án hành chính đối với các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự ở địa phương;

- Tổng kết thực tiễn thi hành án hành chính; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng báo cáo, thống kê, sơ kết, tổng kết công tác thi hành án hành chính định kỳ 06 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu.

c) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai và các cơ quan báo chí địa phương

Phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tiếp tục thực hiện việc đưa tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về công tác thi hành án hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Luật Tố tụng hành chính trong việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

d) Tòa án nhân dân tỉnh

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015; kịp thời ban hành quyết định thi hành án hành chính theo thẩm quyền. Chuyển giao và chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện trên địa bàn thực hiện chuyển giao bản án, quyết định (bao gồm quyết định buộc thi hành án) đã có hiệu lực pháp luật kịp thời và đầy đủ cho cơ quan thi hành án dân sự để theo dõi theo quy định của pháp luật;

- Giải thích bằng văn bản những điểm chưa rõ, đính chính sai sót trong bản án, quyết định để thi hành án theo đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự;

- Định kỳ thông báo kết quả giải quyết các vụ án hành chính của Tòa án để cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt chức năng theo dõi thi hành án hành chính thuộc thẩm quyền.

đ) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Đề nghị chỉ đạo tăng cường công tác kiểm sát thi hành án hành chính; kịp thời kiến nghị việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính sang cơ quan thi hành án dân sự để theo dõi, đôn đốc thi hành.

e) Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; UBND và Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

- Chỉ đạo UBND cấp dưới và các cơ quan chuyên môn trực thuộc nghiêm chỉnh thi hành án hành chính; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc để xảy ra chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án tại cơ quan, tổ chức do mình phụ trách. Xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan đã kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc;

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc đôn đốc thi hành án hành chính; thực hiện đầy đủ việc thống kê, báo cáo tình hình, kết quả thi hành án hành chính của địa phương gửi UBND tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất.

g) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền trong việc chấp hành thi hành án hành chính; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giám sát công tác thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật; phản ánh kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án hành chính ở địa phương với cơ quan chức năng.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của chỉ thị. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (thông qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh) để được xử lý.

Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện; định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái