Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2007/QĐ-TTG NGÀY 07/5/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÔNG TY NHÀ NƯỚC.

Thi hành Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý và Giám đốc (Tổng Giám đốc) các Công ty nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng:

1. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong cơ quan, đơn vị; cán bộ quản lý và người lao động trong các Công ty nhà nước nhận thức đầy đủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công. Đặc biệt nhấn mạnh về sự cần thiết phải ban hành quy định mới về tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty nhà nước, gắn kết với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Thực hiện việc trang bị, mua sắm và sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty nhà nước đúng tiêu chuẩn, định mức đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 1,25 không được sử dụng xe ô tô vào việc đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại.

Các chức danh được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác không sử dụng xe của cơ quan, đơn vị trái quy định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giám đốc Sở Tài chính khẩn trương chỉ đạo rà soát, thống kê và báo cáo UBND tỉnh xử lý, điều chuyển các trường hợp trang bị xe ô tô vượt định mức, tiêu chuẩn. Công việc này phải hoàn thành trước ngày 30/10/2007.

Đối với các cơ quan, đơn vị mới thành lập có tiêu chuẩn được trang bị 01 xe ô tô phục vụ công tác nhưng không có xe để điều chuyển thì Sở Tài chính tính toán và cân nhắc thật sự kỹ lưỡng để lập danh sách trình UBND tỉnh xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh đưa vào dự toán năm 2008.

4. Giao Thanh tra tỉnh và Sở Tài chính thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành của về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty nhà nước và Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh, định kỳ có văn bản báo cáo UBND tỉnh.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng theo dõi, giám sát quá trình thực hiện; kịp thời nhắc nhở, phê bình những tổ chức, cá nhân còn lãng phí trong sử dụng tài sản, công quĩ của Nhà nước nói chung và sử dụng phương tiện đi lại của cơ quan, đơn vị nói riêng.

Chỉ thị này được phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Công ty nhà nước trên địa bàn tỉnh để quán triệt và thực hiện./-

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa