Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 03/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Qua hơn 02 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản, công tác quản lý về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt được kết quả, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công và phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực này còn có những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong đấu giá tài sản công, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá dự án, đấu giá tài sản thi hành án và các tài sản có giá trị lớn khác....; trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong lĩnh vực đấu giá tài sản, bàn giao tài sản sau đấu giá chưa cao đã làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá.

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động đấu giá tài sản; chống thất thoát tài sản công; phòng, chống tham nhũng và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật về bán tài sản thông qua đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, trong đó cần lưu ý:

- Thực hiện nghiêm quy định về việc bán tài sản thông qua đấu giá theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định tại Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản. Trong thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải xác định cụ thể thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, đảm bảo thời gian hợp lý để các tổ chức đấu giá tài sản chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia. Tiến hành lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng tiêu chí và đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định hiện hành.

2. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, đảm bảo việc đấu giá được công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định pháp luật, cụ thể:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các sai phạm trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Xử lý nghiêm cán bộ có liên quan trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện đấu giá tài sản không đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện đúng hoặc có vi phạm quy định của Luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện đấu giá tài sản.

3. Phát huy hiệu lực, hiệu quả và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các địa phương trong quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, cụ thể:

3.1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương trong việc thực hiện quy định về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về đấu giá tài sản; có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản; đảm bảo phát huy hiệu lực, hiệu quả và vai trò giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

3.2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xác định giá khởi điểm đấu giá tài sản công, đặc biệt là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và các tài sản công phải sát với giá thị trường.

- Hướng dẫn việc áp dụng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước; chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

3.3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và thực hiện quy hoạch diện tích đất được dành để cho thuê, đấu giá trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trúng đấu giá trong đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương;

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất (không gắn với tài sản công trên đất) có giá trị tính theo giá đất trong Bảng giá đất từ 10 tỷ đồng trở lên sau khi có ý kiến có Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đối với diện tích đất theo quy hoạch được duyệt đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trúng đấu giá.

3.4. Công an tỉnh:

- Chủ trì phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan và chính quyền các cấp trong đảm bảo an ninh, trật tự đối với hoạt động đấu giá tài sản khi có yêu cầu.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi gây rối, cản trở, đe dọa không cho người khác tham gia đấu giá hoặc lợi dụng hoạt động đấu giá để thông đồng, móc ngoặc với nhau nhằm trục lợi.

3.5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản phục vụ thi hành án, thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính; căn cứ danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố, các tiêu chí theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản để lựa chọn tổ chức đấu giá trong đấu giá tài sản đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định.

- Thực hiện phương án đấu giá tài sản thi hành án, thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính hợp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên và thuận lợi trong quá trình giao tài sản thi hành án sau đấu giá.

3.6. Cục thuế tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với tài sản trúng đấu giá và các khoản thu khác của người trúng đấu giá theo quy định;

- Theo dõi, đôn đốc việc thu, nộp ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán thuế thông qua hoạt động đấu giá tài sản của các cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá hoặc cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xử lý việc đấu giá tài sản và các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3.7. Ủy ban nhân dân các địa phương và các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công:

- Phải triển khai theo đúng các trình tự, thủ tục pháp lý về quản lý, sử dụng, xây dựng phương án đấu giá, sử dụng, xử lý đấu giá tài sản công theo đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành và Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng, đấu giá tài sản công.

- Trình phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (không gắn với tài sản công trên đất) tới Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát để chuyển Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Trình phương án giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tài sản công là nhà cửa, trụ sở cơ quan tới Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.”

- Đối với tài sản công là nhà cửa, trụ sở cơ quan, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá xác định giá tài sản gửi Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá tài trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Đối với tài sản công khác không phải là nhà cửa, trụ sở cơ quan, người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để làm căn cứ quyết định giá khởi điểm.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp chung) để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- V0,V1-3, CVNCTH Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM3.
20 bản, CT01

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng