Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, BẢO VỆ NGUỒN LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới; Văn bản số 8625/BNN-TY ngày 18/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản; để nâng cao hiệu quả công tác phát triển nuôi trồng thủy sản; công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản; bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo tốt một số nội dung chính sau:

1. Ủy ban nhân dân các quận (có nuôi trồng thủy sản), huyện, thị xã

- Chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản, xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo chuỗi liên kết, theo quy hoạch, quy định và gắn với thị trường tiêu thụ (danh mục vùng sản xuất thủy sản tập trung tại Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND Thành phố); quán triệt nhận thức, trách nhiệm, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, bảo đảm an toàn thực phẩm thủy sản; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thủy sản, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

- Kịp thời xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện công tác phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phòng chống dịch bệnh thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm thủy sản năm 2020 trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phát triển nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm thủy sản; xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn, xây dựng nhãn hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủy sản an toàn, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Triển khai hiệu quả Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 6090/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo, quản lý có hiệu quả các hoạt động khai thác thủy sản (đặc biệt xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hành vi khai thác thủy sản ngoài tự nhiên bằng xung điện, chất độc, chất nổ và ngư cụ bị cấm) và các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại; nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ và thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản một cách bền vững.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch về bảo đảm an toàn thực phẩm cho UBND các xã, phường, thị trấn; tổ chức ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đối với 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản nhỏ lẻ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phân cấp của UBND Thành phố; kiên quyết xử lý và công khai các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát lấy mẫu, hậu kiểm tự công bố, tập trung vào các đơn vị cơ sở có nguy cơ cao mất an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật các cơ sở vi phạm, đồng thời công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản tại các thủy vực ngoài tự nhiên; thanh tra, kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh thủy sản và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản.

- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn tăng cường thực hiện kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân công, phân cấp của UBND Thành phố.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, quyết liệt Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông về việc quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chỉ đạo và giao các Ban quản lý chợ kiểm tra, giám sát các cơ sở, các hộ kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định; huy động hệ thống chính trị vào cuộc trong thực hiện quản lý an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp các sở, ban ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thủy sản và quy hoạch, kế hoạch của UBND Thành phố liên quan, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển vùng sản xuất thủy sản chuyên canh tập trung chất lượng cao, gắn với quy hoạch các chợ cá, các điểm kinh doanh sản phẩm thủy sản nhằm phát triển sản xuất bền vững, có hiệu quả và đảm bảo an toàn thực phẩm; bố trí quỹ đất và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực sơ chế, chế biến, bảo quản và giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm thủy sản an toàn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển thủy sản; bảo vệ nguồn lợi; phòng, chống dịch bệnh thủy sản và đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản trên địa bàn Thành phố ngay từ khâu sản xuất ban đầu theo thẩm quyền.

- Phối hợp UBND các huyện, thị xã rà soát quy hoạch thủy sản, xây dựng cơ sở sản xuất an toàn về dịch bệnh thủy sản; quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm thủy sản theo phân cấp. Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống thủy sản, quản lý nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định.

- Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo tiếp tục phát triển có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách trong lĩnh vực thủy sản, bảo tồn, phát triển nguồn gen động vật thủy sản quý, hiếm trên địa bàn Thành phố và ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản và sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm thủy sản.

- Triển khai tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản, ứng dụng công nghệ cao, thủy sản hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm thủy sản tuân thủ các quy định đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; xây dựng các mô hình điểm về nuôi trồng thủy sản; phát triển chuỗi sản xuất an toàn, xây dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và quảng bá các sản phẩm an toàn; đồng thời hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận an toàn thực phẩm. Phối hợp các cơ quan chức năng liên quan các tỉnh, thành phố liên quan trong kiểm soát thực phẩm thủy sản đưa về Thành phố tiêu thụ và trung chuyển đưa đi các tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc giám sát về môi trường nước nuôi trồng thủy sản, phòng, chống dịch bệnh thủy sản. Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm thủy sản theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Thành phố.

- Tăng cường công tác lấy mẫu giám sát, hậu kiểm tự công bố để có những thông tin cảnh báo, chấn chỉnh kịp thời về an toàn thực phẩm. Thường xuyên giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại đối với thực phẩm thủy sản trong các khâu nuôi trồng, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm tại các chợ đầu mối và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ về điều kiện vệ sinh thú y, thủy sản, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật và thủy hải sản trên thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh và các phản ánh về mất ATTP thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Quản lý thị trường phát hiện, điều tra, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu; các cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, hóa chất, thuốc thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng trong thủy sản.

- Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã; những khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo, thực hiện, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng quy định.

3. Các sở, ngành, Thành phố

- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành: Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố Hà Nội, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các sở, ngành và đoàn thể liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện theo quy định.

- Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả và những vấn đề phát sinh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

- Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; những khó khăn, vướng mắc, tham mưu giải quyết, báo cáo UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Bí thư Thành ủy;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Thành ủy;
(để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các sở, ngành: NN&PTNT, TT&TT, YT, TC, KH&ĐT, CT, CATP, Cục QLTT TP;
- Thành viên BCĐ công tác ATTP TP;
- UBND: quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP, KT, ĐT, KGVX, NC;
- Lưu VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu