Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ, TÍCH CỰC TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm lúc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua thực hiện, bước đầu có những kết quả nhất định. Việc chấp hành nội quy, quy chế của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từng bước đi vào nề nếp, ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong chỉ đạo, điều hành, thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương... Đặc biệt, sau khi triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhận thức của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng lên...

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi trễ về sớm, chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm, có trường hợp sử dụng rượu, bia, các đồ uống có cồn khác trái quy định, do đó đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác và uy tín của cơ quan, đơn vị.... Công tác chỉ đạo, đánh giá, nhận xét việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn nể nang, né tránh; một số cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ nhưng chưa báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh...

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại nêu trên một phần là do người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa chú trọng quản lý thời gian làm việc; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng thời gian làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi còn lỏng lẻo, nể nang; việc xử lý các hành vi vi phạm thời gian làm việc chưa nghiêm...

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đối với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và các văn bản liên quan; phát huy sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nói đi đôi với làm; chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn hóa ứng xử chưa chuẩn mực của công chức, viên chức trực tiếp thụ lý giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và của cơ quan, đơn vị; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị này với công tác đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng, kịp thời khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc; có hình thức kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

b) Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 18 hằng tháng (theo đường công văn hoặc email công vụ) nếu trong tháng có phát sinh vụ việc. Đối với các vụ việc nổi cộm, bức xúc thì báo cáo trực tiếp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để có chỉ đạo kịp thời; trường hợp chậm báo cáo hoặc không báo cáo kịp thời thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn công tác từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm 60 tháng) tùy theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực và theo đúng quy định của pháp luật.

d) Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đó, lãnh đạo từng bộ phận phải bao quát, quán xuyến công việc, thực hiện kiểm tra, đôn đốc, xử lý tình huống, báo cáo lãnh đạo và cơ quan quản lý cấp trên kịp thời; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

đ) Rà soát, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính và thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, quy trình quy định.

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; kiên quyết thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

a) Trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ trật tự, thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện đúng, đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

b) Từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động căn cứ vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công tiến hành xây dựng kế hoạch công tác cụ thể báo cáo thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám sát.

c) Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, thời giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được tổ chức, tham gia đánh bạc ăn tiền dưới mọi hình thức hoặc cho vay trái quy định của pháp luật...

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Sở Nội vụ

a) Tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh kiểm tra các đơn vị trực thuộc; căn cứ kết quả kiểm tra tham mưu, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể vi phạm; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra các vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 hằng tháng.

b) Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành để thay thế Quyết định số 525/QĐ-CT ngày 05/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Kon Tum.

3.2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, Báo Kon Tum... tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị tới các tổ chức thành viên trực thuộc và toàn thể nhân dân biết, theo dõi, giám sát.

3.3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum;
- Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Văn phòng Tỉnh ủy.
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Sở Nội vụ (03);
- Lưu;VT,TH5(2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa