Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 01/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH KHI THI HÀNH CÔNG VỤ

Thời gian qua, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng và an ninh; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường từ tỉnh đến cơ sở; ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cũng như cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh của một số sở, ban, ngành, địa phương chưa nghiêm túc. Nhiều nội dung Chương trình công tác, Quyết định, Chỉ thị, văn bản giao việc, chỉ đạo, điều hành khác chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm. Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý của nhiều sở, ban, ngành, địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được quan tâm đúng mức, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, còn tình trạng nhũng nhiễu gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Những tồn tại, hạn chế trên làm ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính, là nguyên nhân chính làm giảm lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần phải được chấn chỉnh kịp thời, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ngay ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Để tăng cường chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cơ quan hành chính các cấp đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi nhiệm vụ công vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố:

a) Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tổ chức Tết năm 2020; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Công văn số 1937-CV/TU ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghiêm các quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu, bia; Công văn số 2406/UBND-TH ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh; trong đó chú trọng đến các nội dung như: công tác cán bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong thực thi công vụ; khắc phục ngay hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chậm thời gian, tiến độ giải quyết công việc. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND huyện, thành phố hàng năm.

b) Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị theo hướng cụ thể hóa trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

c) Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp.

d) Xây dựng kế hoạch, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị trực thuộc, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các ngày lễ hội đầu năm; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xem xét xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp chung.

đ) Công an tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trọng tâm là Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; nhất là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định về sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, gửi thông báo xử lý vi phạm về cơ quan, đơn vị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (gửi 01 bản về Sở Nội vụ để tổng hợp chung).

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

a) Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử nơi công sở.

b) Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

c) Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng họp, hội trường, nơi công cộng; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; đồng thời phối hợp với các cấp chính quyền trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh kịp thời hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp trong thực thi công vụ; nhất là các hoạt động tại Bộ phận một cửa, các khu vực dịch vụ công liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; đồng thời đưa tin, phản ánh kịp thời những cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, có hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chậm thời gian, tiến độ giải quyết trong thực thi công vụ; mở số điện thoại đường dây nóng trên truyền hình Bắc Giang để người dân và doanh nghiệp thông tin, phản ảnh những bất cập, nhũng nhiễu, tiêu cực của cơ quan hành chính và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trên cơ sở đó kịp thời phản ánh thông tin những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu mà người dân, doanh nghiệp phản ánh trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Thành lập Tổ kiểm tra thường xuyên, Tổ kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ động phối hợp với cơ quan khối Đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, chấn chỉnh việc thực thi công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trên địa bàn tỉnh.

c) Tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này và đề xuất các hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm; xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, cơ quan, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Sở Nội vụ (3b);
- Lưu: VT, NC.
Bản điện t:
- CT các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban Đảng, các đơn vị thuộc Tỉnh ủy;
- UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, cơ quan, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương, Doanh nghiệp TW trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện, ủy, Thành ủy, UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, TT-TT;
+ Trưởng các Phòng, đơn vị.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái