Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ QUẢN LÝ TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2008/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2011/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong những năm vừa qua việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2008/ NĐ- CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn Thành phố cơ bản đi vào nề nếp và đạt được kết quả tốt góp phần quan trọng trong công tác quản lý vùng trời, quản lý các hoạt động bay đảm bảo an toàn cả trên không và mặt đất, mặt nước.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây xuất hiện một số tổ chức, cá nhân vui chơi giải trí bằng mô hình tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ dưới dạng tự phát, không có giấy phép của cơ quan thẩm quyền đã gây khó khăn cho công tác quản lý vùng trời, quản lý các hoạt động bay; gây mất an toàn cho người, phương tiện và các hoạt động khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục thực hiện việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ đúng theo quy định của pháp luật; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ cho cán bộ, công nhân viên thuộc cơ quan, đơn vị; tuyên truyền pháp luật về hoạt động tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết để nghiêm chỉnh chấp hành.

2. Các Sở, ban, ngành Thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư lệnh, Công an Thành phố tổ chức thực hiện việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ đúng theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo cơ quan Quân sự chủ trì phối hợp Công an nắm chắc các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ ở địa phương, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân làm hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép bay theo Điều 1 Nghị định số 79/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Tuyên truyền pháp luật về hoạt động tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ cho nhân dân ở địa phương được biết; giám sát, kiểm tra khu vực hoạt động, việc chấp hành các quy định về tổ chức bay sau khi được cấp phép. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm thì thông báo cho cơ quan Quân sự, Công an báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức hoạt động bay tham gia các Câu lạc bộ Hàng không để đưa phương tiện vào hoạt động đúng quy định nhằm phục vụ nhu cầu kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao và giáo dục hướng nghiệp.

4. Các tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động bay phải làm thủ tục xin phép bay trước khi tổ chức các hoạt động bay. Thực hiện công tác dự báo, thông báo bay trước ngày bay theo quy định (cung cấp thông tin tổ chức, cá nhân và phép bay cho cơ quan Quân sự, Công an địa phương), tuân thủ các quy định, điều kiện, giới hạn được nêu trong phép bay. Chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn hàng không, gây thiệt hại cho người, tài sản dưới mặt đất, mặt nước.

5. Nghiêm cấm các hành vi:

- Treo cờ, biểu ngữ, thả truyền đơn phát loa tuyên truyền ngoài quy định của cấp phép bay.

- Không chấp hành các lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay.

- Tổ chức các hoạt động bay khi chưa có phép bay; tổ chức hoạt động bay không đúng khu vực, điều kiện, giới hạn quy định. Mang, chở các chất phóng xạ, chất cháy, chất nổ trên tàu bay hoặc phương tiện bay; phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại. Lắp các thiết bị và thực hiện việc quay phim, chụp ảnh từ trên không khi chưa được phép.

6. Nhiệm vụ các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện:

6.1. Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn nơi nào để xảy ra sự việc sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ có điều khiển từ xa... vi phạm pháp luật mà không phát hiện xử lý kịp thời phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố.

6.2. Bộ Tư lệnh Thành phố chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; hướng dẫn, tổ chức hoạt động theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP. Phối hợp với Công an Thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan quản lý, theo dõi xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm Nghị định số 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

6.3. Công an Thành phố thông qua công tác quản lý Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự chủ động phát hiện các hành vi vi phạm Nghị định số 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ để trao đổi với cơ quan Quân sự và các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

6.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, Ban, ngành Thành phố liên quan trong việc quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

6.5. Sở Công Thương phối hợp với cơ quan Quân sự và các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan trong việc quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

6.6. Cục Hải quan Thành phố chủ trì, làm đầu mối phối hợp với cơ quan Quân sự và các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan trong việc quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị này.

Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm